Forskning och utveckling

Investeringar i forskning och utveckling är ett sätt att mäta innovation genom en regions förmåga att vilja optimera kunskapsbasen. Det är dock inte entydligt med att alla investeringar i FoU leder till stark innovationskraft. Inom EU 2020 finns mål om att investeringsnivån inom FoU ska vara minst 3 procent av BNP för att uppnå en konkurrenskraftig ekonomi. Norra Europa har generellt sett en hög investering i FoU som andel av BRP i förhållande till södra Europa.  

Bland de 266 regionerna i EU placerar sig Skåne-Blekinge på 17:e plats med 3,86 procent i FoU-investeringar som andel av BRP. Skåne-Blekinge har tappat någon placering sedan 2011 då de låg på 9:e plats och 4,5 procent i FoU-investeringar som andel av BRP.Den region i EU som hade högst investeringsgrad i FoU som andel av BRP år 2013 var Brabant Wallon i Belgien med 11,36 procent. Sett till andel helårsekvivalenter inom FoU i förhållande till den aktiva befolkningen ligger Skåne på plats 41 av 266 EU regioner och något lägre än både Stockholm och Västsverige.

Målindikatorer som följs upp från den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030:

FoU-utgifter

Forskning- och utvecklingsutgifter, andel av BRP 2013

Källa: Eurostat 

karta eruopa FoU-utgifter

FoU-utgifter som andel av BRP i topp 20 EU regioner 2013
Källa: Eurostat
* Eftersom Eurostat bara rapporterar uppgifter om Nuts 2 regioner har det inte varit möjligt att särskilja Skåne och Blekinge då de båda regionerna ingår i samma Nuts 2 region. Skåne står mer än 90% av Skånes och Blekinges samlade FoU utgifter.

Innovationskraft

Förmågan att omsätta forskning och utveckling, kunskap samt idéer till nya produkter och processer är viktigt för att öka en regions konkurrenskraft. Innovationskraft är dock svårt att mäta vilket bland annat beror på att det saknas standardiserad data på regional nivå.

Ett försök att mäta regional innovationsförmåga görs inom EU i ”The Regional Innovation Scoreboard” (RIS) som kommer ut vartannat år. Den senaste undersökningen kom ut 2016 och innehåller data från 2011-2014. Undersökningen är baserad på 12 viktade indikatorer och finns för 214 regioner i EU inklusive Norge.

I RIS 2016 är Skåne-Blekinge rankat i den gruppen som anses har högst innovationskraft i EU. I gruppen finns 36 av de 214 regionerna. Innovationskraften har minskat med 9 procent sedan den förra mätningen 2014. Undersökningen ska tolkas med viss försiktighet på grund av variation mellan Nuts1 och Nuts2 regioner samt bristande underlag inom vissa indikatorer.

I det öppna Skåne 2030 finns en målbild om att Skåne ska vara en av världens tio mest innovativa regioner. I internationella mätningar som Eurostat, OECD samt i ”The Global Innovation Index 2015” rankas Sverige som en av de ledande i världen när det gäller innovationskraft, vilket innebär att Skåne borde ligga bra till sett till ett internationellt perspektiv även utanför EU. 

I ”European Innovation Scoreboard 2016” utses Sverige till det mest innovativa landet i EU 2016, men det påpekas samtidigt att betyget har varit sjunkande sedan 2012.