Forskning och utveckling

Investeringar i forskning och utveckling är ett sätt att mäta innovation genom en regions förmåga att vilja optimera kunskapsbasen. Det är dock inte entydigt med att alla investeringar i FoU leder till stark innovationskraft.

Inom EU 2020 finns mål om att investeringsnivån inom FoU ska vara minst 3 procent av BNP för att uppnå en konkurrenskraftig ekonomi. Norra Europa har generellt sett en hög investering i FoU som andel av BRP i förhållande till södra Europa.  

Bland de 266 regionerna i EU placerar sig Skåne-Blekinge på 21:a plats med 3,23 procent i FoU-investeringar som andel av BRP. Skåne-Blekinge har ökat i placering sedan 2015 då de låg på 23:e plats men med 3,3 procent i FoU-investeringar som andel av BRP. Den region i EU som hade högst investeringsgrad i FoU som andel av BRP år 2017 var Braunschweig i Tyskland med 8,2 procent. Regioner i Tyskland, Belgien, Storbritannien och Danmark placerar sig högt. 

Målindikatorer som följs upp från den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne 2030:

FoU-utgifter

FoU-utgifter som andel av BRP i topp 22 EU regioner 2017
Källa: Eurostat
* Eftersom Eurostat bara rapporterar uppgifter om Nuts 2 regioner har det inte varit möjligt att särskilja Skåne och Blekinge då de båda regionerna ingår i samma Nuts 2 region. Skåne står mer än 90% av Skånes och Blekinges samlade FoU utgifter.

Innovationskraft

Förmågan att omsätta forskning och utveckling, kunskap samt idéer till nya produkter och processer är viktigt för att öka en regions konkurrenskraft. Innovationskraft är dock svårt att mäta vilket bland annat beror på att det saknas standardiserad data på regional nivå.

Ett försök att mäta regional innovationsförmåga görs inom EU i ”The Regional Innovation Scoreboard” (RIS) som kommer ut vartannat år. Den senaste undersökningen kom ut 2019 och innehåller data från 2011 till och med 2018. Undersökningen är baserad på 17 viktade indikatorer och finns för 238 regioner i EU inklusive Norge.

I RIS 2019 är Skåne-Blekinge rankat i den gruppen som anses ha högst innovationskraft i EU. I gruppen finns 38 av de 214 regionerna. Innovationskraften har dock minskat med 3,5 procent sedan den förra mätningen 2017. Undersökningen ska tolkas med viss försiktighet på grund av en variation i regioners storlek samt bristande underlag inom vissa indikatorer.

I det öppna Skåne 2030 finns en målbild om att Skåne ska vara en av världens tio mest innovativa regioner. I internationella mätningar som Eurostat, OECD samt i ”The Global Innovation Index 2019” rankas Sverige som en av de ledande i världen när det gäller innovationskraft, Sverige ligger på andra plats efter Schweiz. Detta innebär att Skåne borde ligga bra till sett till ett internationellt perspektiv även utanför EU. 

I ”European Innovation Scoreboard 2019” utses Sverige till det mest innovativa landet i EU. Prestationen hos det svenska innovationssystemet har varit svagt ökande mellan 2011 och 2016, och legat på ungefär samma nivå mellan 2016 och 2018. För Danmark, Finland och Tyskland har dock prestationen minskat. Den danska prestationen ökade fram till 2013 men har minskat de senaste fem åren. 

Kapitlet avseende Forskning och utveckling har uppdaterats under september 2019.