Etnisk mångfald

Av Skånes 1,3 miljoner invånare är 22 procent födda utomlands. De största grupperna är från Norden, forna Jugoslavien och Mellanöstern. 36 procent av de utrikes födda har bott i Sverige i över 20 år och 28 procent har bott i Sverige kortare än fem år. Personer födda i Sverige och vars båda föräldrar är födda utomlands uppgår till cirka 85 440 personer eller 6 procent av befolkningen. 

Åldersfördelning

Skåne har en fördelaktig åldersstruktur som i stor utsträckning beror på att utrikes födda skåningar har en helt annan åldersstruktur än de skåningar som är födda i Sverige. Skillnaden mellan män och kvinnor är små både när det gäller inrikes och utrikesfödda med undantaget att det finns något fler kvinnor bland de över 80 år.

Bland de utrikes födda är cirka 73 procent i åldrarna 20–64 år jämfört med 53 procent för de inrikes födda. Denna struktur ger Skåne väsentligt bättre förutsättningar att klara tillväxt och försörjningsbalans (andelen förvärvsarbetande i förhållande till totalbefolkningen). Sju av tio utrikes födda i Skåne bor i de fem kommunerna Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad och Landskrona, som tillsammans hyser drygt hälften av den totala folkmängden i länet. 

 

Födelseland

År 2017 fanns det människor från totalt 192 födelseländer i Skåne.

Det indikerar en stor etnisk mångfald i Skåne. Av Skåningarna är 85 procent födda i ett EU-land, ytterligare fyra procent är födda i de övriga delarna i Europa. Människor födda i Asien utgör åtta procent av Skånes befolkning. 

Uppdateringsinformation

Kapitlet om etnisk mångfald uppdaterades i januari 2020.