Etnisk mångfald

Av Skånes 1,3 miljoner invånare är 21 procent födda utomlands. De största grupperna är från Norden, forna Jugoslavien och Mellanöstern. 36 procent av de utrikes födda har bott i Sverige i över 20 år och 28 procent har bott i Sverige kortare än fem år. Personer födda i Sverige och vars båda föräldrar är födda utomlands uppgår till cirka 85 440 personer eller 6 procent av befolkningen. 

Åldersfördelning

Skåne har en fördelaktig åldersstruktur som i stor utsträckning beror på att utrikes födda skåningar har en helt annan åldersstruktur än de skåningar som är födda i Sverige.

Bland de utrikes födda är 74 procent i åldrarna 20–64 år jämfört med 53 procent för de inrikes födda. Denna struktur ger Skåne väsentligt bättre förutsättningar att klara tillväxt och försörjningsbalans (andelen förvärvsarbetande i förhållande till totalbefolkningen). Sju av tio utrikes födda i Skåne bor i de fem kommunerna Malmö, Helsingborg, Lund, Kristianstad och Landskrona, som tillsammans hyser drygt hälften av den totala folkmängden i länet. 

Födelseland

År 2016 fanns det människor från totalt 192 födelseländer i Skåne.

Det indikerar en stor etnisk mångfald i Skåne. Av Skåningarna är 87 procent födda i ett EU-land, ytterligare fyra procent är födda i de övriga delarna i Europa. Människor födda i Asien utgör sju procent av Skånes befolkning. 

Uppdateringsinformation

Kapitlet om etnisk mångfald uppdaterades i april 2017.