Solvanor

Bränt sig i solen

Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige. Malignt melanom är den mest allvarliga formen av hudcancer och forskning har visat att personer som upprepade gånger har bränt sig i solen eller i solarium har en ökad risk att drabbas. Då barn och ungas hud är känsligare än vuxnas är den här typen av brännskador i ung ålder en viktig faktor för risken att utveckla malignt melanom när man är äldre (1).

I folkhälsoenkäten 2019 ställdes frågan: Ungefär hur många gånger under de senaste 12 månaderna har du bränt dig i solen så att huden både sved och blev röd? Följande svarsalternativ fanns att välja mellan: Aldrig, 1-2 gånger, 3-5 gånger, mer än 5 gånger. De som hade bränt sig i solen minst en gång det senaste året redovisas nedan.

Totalt uppgav 37,1 % (± 0,5) att de någon gång bränt sig i solen det senaste året. Det var en något större andel män än kvinnor (38,8 % (± 0,8) jämfört med 35,5 % (± 0,7)), men skillnaden var liten. Andelen minskade ju högre åldersgrupper som redovisades. Högst andel var det i den yngsta åldersgruppen 18-34 år där mer än hälften, 54 % (± 1,0) uppgav att de hade bränt sig i solen det senaste året. Lägst andel var det i åldersgruppen 65-84 år där det var 14,5 % (± 0,7). Sett till utbildningsgrupperna var det högst andel i gruppen med eftergymnasial utbildning (39,1 % (± 0,8)) och lägst andel i gruppen med förgymnasial utbildning (23,1 % (± 1,3)). Skillnader förekom även sett till olika födelseregioner, där gruppen födda i Sverige låg högst på 39,2 % (± 0,5) och gruppen födda i övriga världen låg lägst på 25,6 % (± 1,7). 

Jämförelse över tid och mot riket
Andel som bränt sig i solen det senaste året, %

Geografiska skillnader

Andel som bränt sig i solen det senaste året, %
Skånesnitt: 37,1 %
41 - 42
39 - 40
37 - 38
35 - 36
30 - 34
Skånesnitt: 37,1 %
41 - 42
39 - 40
37 - 38
35 - 36
30 - 34

Referenser

  1. Höiom, V. SSM:s vetenskapliga råd för ultraviolett strålning 2017. Strålsäkerhetsmyndigheten, 2017. Rapportnummer: 2018:14. Hämtad 2020-06-08 från: https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/contentassets/a7ea0748234f4aea9a6f9d2bb7328716/201814-uv-radets-rapport-2017