Långvarig sjukdom

Långvarig sjukdom

Att leva med en sjukdom, skada eller andra hälsoproblem under en längre period eller kanske till och med livslångt kan begränsa den drabbades arbetsförmåga och andra dagliga sysselsättningar. I folkhälsoenkäten inkluderas två frågor inom området. I den första frågan efterfrågades förekomst av långvarig sjukdom, besvär efter olycksfall, nedsatt funktion eller annat långvarigt hälsoproblem. För de som svarat jakande besvarades den andra frågan i vilket det efterfrågades om besvären medförde nedsatt arbetsförmåga eller hindrade personen i andra dagliga sysselsättningar.

Totalt 39,3 % (± 0,5) uppgav att de upplevde långvariga hälsoproblem, medan motsvarande siffra senaste mätningen 2012 var 28 % (± 0,7). Med andra ord har det skett en relativt stor ökning. Skånesnittet låg 2019 nära rikssnittet. 

Sett till redovisningsgrupper var det i den äldsta åldersgruppen som den största procentuella skillnaden i andel med långvarig sjukdom skedde mellan 2012 och 2019, från 33,4 % (± 1,4) till 54 % (± 1,0). 

En viss könsskillnad förekom, med en något högre andel bland kvinnor (40,8 % (± 0,7)) jämfört med män (37,5 % (± 0,8)). Mer framträdande skillnader återfanns däremot i jämförelser mellan olika åldersgrupper med en stegvis ökning för varje åldersgrupp. Lägst var således andelen i den yngsta gruppen 18-34 år med en andel på 28,2 % (± 0,9), medan andelen i den äldsta gruppen 65-84 år låg på en andel på 54 % (± 1,0).

Utifrån utbildningsnivå återfanns skillnader med brytpunkt mellan grupperna med förgymnasial- samt gymnasial utbildning som hade en högre andel med ovan beskrivna hälsoproblem (44-46 % (± 0,9-1,5)) jämfört med gruppen med eftergymnasial utbildning (37,3 % (± 0,8)). Även baserat på födelseregioner återfanns signifikanta skillnader mellan samtliga grupper, med högst andel i grupperna födda i Sverige (41,7 % (± 0,6)) och övriga Norden (48,4 % (± 3,3)) och lägre andelar i grupperna födda i Europa (36,1 % (± 1,8)) och övriga världen (29,3 % (±1,7)).

Av de som rapporterade långvarigt hälsoproblem, var det 7,5 % (± 0,3) som uppgav att dessa besvär i hög grad medförde en nedsatt arbetsförmåga eller hinder i andra dagliga sysselsättningar. Vid jämförelser mellan grupper uppkom i stort samma trender som beskrivits ovan.

Jämförelse över tid och mot riket
Andel med långvarig sjukdom, %

Geografiska skillnader

Andel med långvarig sjukdom, %
Skånesnitt: 39,3 %
47 - 49
44 - 46
42- 43
39 - 41
35 - 38
Skånesnitt: 39,3 %
47 - 49
44 - 46
42- 43
39 - 41
35 - 38