Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning

Det finns olika sätt att beskriva vad funktionsnedsättningar är, men Socialstyrelsen definierar begreppet: ”En funktionsnedsättning är en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående eller av övergående natur” (1). Funktionsnedsättning är således något en person har och inget man är. Alla människor ska ha samma möjligheter och rättigheter till en god hälsa. Att följa gruppen som har funktionsnedsättningar är särskilt viktigt då både hälsa, levnadsvanor och livsvillkor generellt sett är sämre i denna grupp än gruppen utan funktionsnedsättningar. Vi vet också sedan tidigare att förekomst av funktionsnedsättningar skiljer sig åt mellan olika grupper, med en högre förekomst bland äldre, liksom i gruppen med kort utbildning jämfört med gruppen med lång utbildning (2).

Förekomst av funktionsnedsättning baserades i folkhälsoenkäten 2019 genom en kombination av frågorna om långvarig sjukdom och dess påverkan på arbetsförmåga och andra dagliga sysselsättningar, samt frågor om syn-, hörsel- och rörelseförmåga.

I folkhälsoenkäten 2019 var det 19,8 % (± 0,4) som uppgav någon typ av funktionsnedsättning, vilket är en liten ökning sedan mätningen 2012. Det fanns en tydlig koppling till stigande ålder och en mindre till kön, där kvinnor i alla åldersgrupper förutom den äldsta (65-84 år) uppgav en högre andel med funktionsnedsättning än män.

Andelen med funktionsnedsättning skiljde sig också åt mellan utbildningsgrupperna, där gruppen med eftergymnasial utbildning hade en andel på 16,4 % (± 0,6) jämfört med grupperna med förgymnasial och gymnasial utbildning med andelar mellan 23,4 - 25,0 % (± 0,7 respektive ± 1,3). Det var en något högre andel med funktionsnedsättning födda i Sverige (21 % (± 0,5)) och Övriga Norden (22,6 % (± 2,8)) jämfört med de övriga födelseregionerna. 

Jämförelse över tid och mot riket
Andel med funktionsnedsättning, %

Geografiska skillnader

Andel med funktionsnedsättning, %
Skånesnitt: 19,8 %
26 - 28
24 - 25
22- 23
20 - 21
16 - 19
Skånesnitt: 19,8 %
26 - 28
24 - 25
22- 23
20 - 21
16 - 19

Referenser

  1. Socialstyrelsens Termbank. Funktionsnedsättning. [Internet]. Hämtat 2020-06-01 från: https://termbank.socialstyrelsen.se/?TermId=812&SrcLang=sv
  2. Folkhälsomyndigheten. Hälsan hos personer med funktionsnedsättning. [Internet]. Hämtat 2020-06-02 från: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/halsa-i-olika-grupper/funktionsnedsattning/halsan-hos-personer-med-funktionsnedsattning/