Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor

Skåne har goda förutsättningar att bli en hållbar tillväxtmotor med bra internationellt anseende. Vi har ett gott geografiskt läge i Öresundsregionen och norra Europa, med Köpenhamn som närmaste granne.

 Skåne ligger i korridoren mellan Tyskland, Danmark, Norge och norra Sverige. Med närheten till en stor internationell flygplats och med bättre tågkommunikationer år 2030 ökar våra tillväxtmöjligheter ytterligare. Och Skånes alla invånare som har en internationell bakgrund skapar en global kontext för Skåne.

Skåne är en kreativ mötesplats för människor med olika bakgrund och kompetens, en kulturell smältdegel för nya idéer och lösningar. Detta sociala, entreprenöriella och kulturella kunskapskapital är en stark plattform för hållbar tillväxt och utveckling. Skåne har en ung och växande befolkning. Här finns lust och lekfullhet, skaparkraft och utvecklingsförmåga. Och snart finns två världsunika forskningsanläggningar på plats: ESS och MAX IV. Detta ska vi ta tillvara på så att Skåne i högre grad bidrar till Sveriges tillväxt.

Att fler har ett arbete att gå till är en avgörande framtidsfråga. Var och en måste få möjlighet att öka sin kompetens och att komma in på arbetsmarknaden. Vi behöver i högre grad matcha rätt kompetens utifrån den efterfrågan på arbetskraft som arbetsmarknaden ger uttryck för, säkerställa den långsiktiga kompetensförsörjningen och bli en stark utbildningsregion. Fler behöver starta och driva företag. I Skåne behöver vi främja kompetensutveckling, produktivitet, internationalisering och förnyelse inom näringslivet, organisationer och offentlig sektor samt skapa nya innovationsarenor som stödjer den pågående tjänste- och produktutvecklingen. I detta förnyelse- och omställningsarbete måste näringslivet och arbetsmarknadens parter ta en central roll som pådrivande motor. Förmågan att attrahera investeringar, stärka kapitalförsörjningen och finansieringsalternativen är viktiga element i att stärka Skåne som hållbar tillväxtmotor. Vårt tillväxtarbete behöver dra nytta av Skånes potential och olika förutsättningar.

En ökad global konkurrens ställer krav på högre utbildning, forskning och innovationsförmåga. Skåne behöver utvecklas ännu starkare som forsknings- och utvecklingsregion, så att vi kan omvandla våra kunskaper och idéer till konkreta handlingar och resultat. Ett gott innovationsklimat lägger grunden för fler jobb, ett mer hållbart samhälle med bättre livskvalitet och högre tillväxt. Smart specialisering är en viktig utgångspunkt i Europa 2020, och det gäller att utveckla det i Skåne som har speciellt goda förutsättningar att bli världsledande.

Vi ska arbeta för att lyfta våra befintliga företag och stimulera deras innovationsförmåga, export och utvecklingsförutsättningar. Och vi ska medvetet arbeta för att lyfta våra tre prioriterade styrkeområden: smarta material, smarta hållbara städer och personlig hälsa. Ansatsen ska vara bred, inkluderande och stimulera till nya initiativ. Utvecklingen av nya potentiella innovationsområden ska stimuleras genom till exempel deltagande i internationella nätverk, framtidsstudier och samhandling aktörer emellan. Nya potentiella innovationsarenor som livsmedel, media, mobil kommunikation, kulturella och kreativa näringar, turism, gröna näringar, logistik, packaging, cleantech, city training, materialvetenskap och life science ska ges förutsättningar att stärkas.

Utvecklingen och tillväxten i Skåne ska vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar, resurseffektiv, klimatneutral, konkurrenskraftig och av hög kvalitet. Näringslivet har en viktig roll i arbetet för en hållbar utveckling; förmågan att se och möta behov, finna nya lösningar, ta fram nya produkter och välfärdstjänster samt skapa nya arbetstillfällen kommer vara avgörande. I Skåne ska all ekonomisk aktivitet ske med god resurshushållning.

1. Öka Skånes innovativa förmåga

 Stora demografiska förändringar och växande global konkurrens gör att hög kunskap och stark innovationskraft är avgörande faktorer för att kunna hävda sig internationellt. Därför är det skånska näringslivets framtida förmåga till innovation av stor betydelse. Utvecklingen måste bygga på ett tydligt strategiskt förhållningssätt till innovation, där forsknings- och innovationsmiljöerna i bred bemärkelse utgör viktiga grundelement. Skåne ska tydligt fokusera på smart specialisering utifrån Europa 2020. Ett centralt redskap i arbetet är den internationella innovationsstrategin för Skåne. Det handlar om insatser för att främja kompetensutveckling, produktivitet, omställning och förnyelse i Skåne.

Arbetet inom Forsknings- och innovationsrådet Skåne (FIRS) behöver fördjupas för att Skåne ska förbli en framstående forskningsregion, liksom arbetet för stärkt innovationskraft inom befintligt näringsliv och offentlig verksamhet. För att öka vår innovationsförmåga krävs en utvecklad innovationsinfrastruktur i hela Skåne. Vi ska stärka förutsättningarna för kreativitet och innovation inom exempelvis kulturella och kreativa näringar men även traditionella näringar som tillverknings- och livsmedelsindustrin. Prioriteringen av de tre strategiska innovationsområdena smarta material, personlig hälsa och smarta hållbara städer bör generera en kraftsamling av resurser.

2. Förbättra matchningen på arbetsmarknaden

 Arbetsgivare efterfrågar allt oftare arbetskraft med dagsaktuella färdigheter och spetskompetens. Skåne står inför stora utmaningar när det gäller att säkra en långsiktig kompetensförsörjning. Genom en bättre matchning mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft med rätt utbildning och kompetens så kan fler få ett arbete. Ett kraftfullt agerande så att fler människor får en försörjningskälla och en gemenskap ökar tillväxten. Skåne behöver underlätta för nya skåningar och unga att komma in på arbetsmarknaden. Vi behöver kraftsamla kring ungas arbetslöshet och motverka för tidiga skolavhopp och för sent inträde på arbetsmarknaden.

Skåne ska bredda arbetsmarknaden med en palett av låg- och högkvalificerade arbeten, men även med en utvecklad samverkan mellan näringslivet och utbildningssystemen. Fler ska få stöd och nätverk för att starta egna företag eller att hitta ett arbete. Föreningar och andra idéburna organisationer är exempel på mötesplatser för utveckling av social kompetens och personliga nätverk, två avgörande faktorer i arbetssökandet som behöver synliggöras mer. Vi behöver kartlägga behov hos arbetsgivare, validera kompetens och nyttja mångfalden i arbetskraften. Fler aktörer måste medverka till matchningen på arbetsmarknaden. Vi ska kraftsamla kring Kompetenssamverkan Skåne och Regionala överenskommelsen (RÖK) om samverkan för att underlätta asylsökandes, nyanländas och andra invandrares etablering på arbetsmarknaden. Den samlade arbetsmarknaden i Öresundsregionen skapar nya möjligheter och gränshinder till Danmark måste minimeras. Skånes närhet till övriga världen måste utnyttjas bättre.

3. Bygg en stark utbildningsregion

Skåne ska erbjuda en god utbildning, med både bredd och spets. För att kunna göra det behöver samverkansformerna mellan de olika utbildningsaktörerna, mellan olika utbildningsnivåer, mellan grannregioner och med näringslivet bli starkare. Skåne behöver stärkas som attraktiv studieplats och forskningsregion vilket ställer krav på bostäder, infrastruktur och möjlighet till arbete. Våra universitets, högskolors och yrkesutbildningars kvalitet och anseende behöver fortsatt stärkas, såväl nationellt som internationellt. Vi behöver satsa på att utveckla mer spetskompetens inom våra styrkeområden cleantech, IT/telekom, livsmedel, förpackningsindustrin, logistik, maskinindustri samt läkemedel och läkemedelsteknik.

Vi behöver säkerställa en långsiktig kompetensförsörjning genom ett livslångt lärande och bredda de skånska utbildningsalternativen avseende såväl inriktning som utbildningsform. Vi ska även verka för ett ökat student- och forskarutbyte i Öresundsregionen, med de sydsvenska grannregionerna och med övriga världen, samt attrahera utländska universitet att etablera filialer i Skåne, bland annat i anslutning till ESS och MAX IV. God utbildning som ges globalt via internet behöver valideras och erkännas. Ett utvecklat samarbete inom Lärosäten Syd har en central roll. Skåne måste bli en kunskapsregion i världsklass.

4. Agera för fler investeringar och finansieringsmöjligheter i regionen

Tillgången på riskvilligt kapital och olika former av lån är avgörande för det skånska näringslivet och de framtida företagsetableringarna. Det finansiella systemet ska matcha alla faser av ett företags utveckling, från idé till ett etablerat företag på en internationell marknad. En viktig parameter för att lyckas med detta är att det finns finansiella instrument för hela kedjan. Skåne ska kraftsamla för utvecklade finansieringsformer i de tidiga faserna – försådd/sådd/uppstartsfas – men även i den senare tillväxtfasen. De finansiella instrumenten ska anpassas efter de olika branschernas behov.

För att öka den skånska attraktionskraften är det viktigt att ta ett samlat grepp om hela kapitalstrukturen. Det innebär att finansieringen av samhällsfrågor utökas till att omfatta fler än bara EU och andra offentliga finansiärer. Vi ska verka för mer forskningsanslag och attrahera riskkapital och investeringar till regionen vilket måste ta sin utgångspunkt i bland annat den globala kapitalmarknaden. Ökade infrastrukturinvesteringar har en avgörande roll för Skånes utveckling, och därför krävs gemensamma prioriteringar och fortsatt påverkan gentemot staten.

5. Dra nytta av samhällseffekterna kring ESS och MAX IV

Arbetet inom projektet ”Regional mobilisering kring ESS och MAX IV – TITA” är en värdefull grund att stå på i utvecklingen av Skåne som tillväxtmotor. Det gäller för Skåne att maximera de spinn-off-effekter anläggningarna kan medföra för hela Sverige, Öresundsregionen och Europa. Vi ska använda ESS och MAX IV som hävstång för exempelvis näringslivsutveckling, samhällsplanering och bostadsbyggande. Synergieffekter mellan anläggningar, näringsliv och forskning inom materialvetenskap behöver utvecklas i ett nationellt, Öresundsregionalt, skandinaviskt och europeiskt perspektiv. Stärkt mottagarorganisation, lösta gränshinder för utomeuropeiska Öresundspendlare, ökad forskarsamverkan i en större geografi och konkreta marknadsföringsåtgärder är några exempel på insatser som behöver utvecklas för att tillvarata potentialen.

6. Stärka förutsättningarna för att starta och driva företag

Att utveckla och stärka det befintliga näringslivet är grundläggande i allt tillväxtarbete i Skåne, inte minst inom den viktiga tillverkningsindustrin samt inom de, i flera avseenden, unika näringarna i Skåne som kan kopplas till åkermark och livsmedelsproduktion. Samtidigt är det viktigt med förnyelse genom att nya företag startas och etableras i regionen. Skåne behöver i högre grad stimulera till entreprenörskap och undanröja de hinder som företagen upplever. Kommunerna bör jämföra sitt näringslivsklimat och lära av varandra. Produktiviteten inom såväl näringslivet, som inom den offentliga sektorn och den idéburna sektorn behöver öka, liksom exporten från företag i Skåne. Vi behöver främja företagsamheten exempelvis genom att utveckla de små och medelstora företagen och attrahera fler företag till regionen. Möjligheten till generationsväxling för fåmansföretag behöver säkerställas, liksom företagande på landsbygden. Kvinnor och personer med utländsk härkomst eller låg utbildning ska särskilt uppmuntras att starta eget företag eftersom de är underrepresenterade som företagare i dagsläget. Att starta ett företag ska i framtiden vara lika naturligt som att vara anställd.

År 2030 ska:

  • sysselsättningsgraden i Skåne vara högre än rikssnittet och spegla sammansättningen i Skånes befolkning.
  • arbetslösheten i Skåne vara lägre än rikssnittet.
  • bruttoregionalprodukten (BRP) vara högre än riksgenomsnittet.
  • Skåne vara en av de två främsta regionerna i Sverige avseende nystartade företag per 1 000 invånare.
  • Skåne vara en av världens tio mest innovativa regioner.
  • minst 85 procent av alla 20-åringar i Skåne ha en fullföljd gymnasieutbildning.