Skånes regionala utvecklingsstrategi

Region Skåne har enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar ett permanent uppdrag från staten att samordna de regionala utvecklingsfrågorna och leda arbetet med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin. En avgörande framgångsfaktor är att arbetet genomförs öppet, inkluderande och i kontinuerlig dialog. Skånes invånare, kommuner, myndigheter, högskolor och universitet, näringsliv och idéburen sektor behöver vara delaktiga för att det ska uppstå fler initiativ, samarbeten och nätverk, och för att Skåne ska få mer hållbar tillväxt och attraktionskraft.

Den regionala utvecklingsstrategin ska formulera och skapa en bred samsyn om en gemensam målbild för Skåne med sikte på år 2030. En målbild som stärker samarbetet mellan olika aktörer och bidrar till att skapa ett sammanhang, en berättelse, för de som bor i Skåne. Målbilden kan ävenmed fördel användas i kommunikationen om Skåne för att visa vart vi vill. Målbilden har arbetats fram genom ett flertal analyser, möten och samtal under ett par års tid. I processen har de skånska utvecklingsaktörerna värderat, prioriterat och valt.

Tillsammans vet vi var Skåne står här och nu. Vi har identifierat och accepterat de utmaningar som finns – men också tagit fasta på Skånes goda förutsättningar. Vi har samlats kring en gemensam målbild om ”Det öppna Skåne”. Vi har även pekat ut fem prioriterade ställningstaganden, för att förverkliga målbilden. För varje ställningstagande finns ett antal delstrategier samt några mål. Skåne ska år 2030 ha stärkts inom ett flertal områden.

De fem prioriterade ställningstagandena är:

  • Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet
  • Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor
  • Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur
  • Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster
  • Skåne ska vara globalt attraktivt

Skånes regionala utvecklingsstrategi ingår i både en nationell och en europeisk kontext, till exempel genom den nationella strategin för regional tillväxt och attraktionskraft, Östersjöstrategin, WHO Health 2020 strategin, Europa 2020, EU:s energi- och klimatmål 2030 och EU:s sammanhållningspolitik.

Skånes utvecklingsstrategi interagerar även med många andra processer och strategier på regional och lokal nivå: Den internationella innovationsstrategin för Skåne, strategier för Det flerkärniga Skåne, trafikförsörjningsprogrammet, regional mobilisering kring ESS och MAX IV, ÖRUS, Kompetenssamverkan Skåne, jämställdhetsstrategin för Skåne, folkhälsoarbetet, miljöstrategiska programmet, miljömålsarbetet, klimat- och energistrategin för Skåne, landsbygdsprogrammet, transportinfrastrukturplanering, samverkan idéburen sektor, kulturplanen och kommunala översiktsplaner är alla exempel på processer och strategier som tillsammans ger en riktning för det framtida utvecklingsarbetet.