Genomförande

De beslut som fattas idag formar framtidens Skåne. Skånes regionala utvecklingsstrategi syftar till att visa på en riktning för det löpande utvecklingsarbetet i Skåne. Genom att ta ställning till vart Skåne ska befinna sig i framtiden är det lättare att fatta rätt beslut och att hitta rätt samarbetsformer. Ord, vilja och ambition måste dock följas av handling. Och alla skånska utvecklingsaktörer behöver bidra.

Budgetar och verksamhetsplaner, strategier och handlingsprogram, projekt och investeringar, översiktsplaner och insatser – alla är de på ett eller annat sätt en del av Skånes utveckling. Utvecklingsstrategin blir gemensam och användbar om alla utvecklingsaktörer i Skåne har den som utgångspunkt när strategier och verksamhetsplaner beslutas, när handlingsprogram sjösätts och när samarbetsprojekt inleds. Det är när de skånska utvecklingsaktörerna agerar i samma riktning som Skånes växtkraft kan utnyttjas till fullo.

Region Skåne har ansvar för att ta fram en regional utvecklingsstrategi för hela Skåne och för uppföljningen. Ska det öppna Skåne bli verklighet måste dock alla bidra. Skånes regionala utvecklingsstrategi har haft fokus på vad som behöver göras för att stärka Skånes utveckling.

Hur detta ska genomföras är upp till alla utvecklingsaktörer att utveckla och agera kring. Skånes utveckling kräver handlingskraft, där alla har en roll att agera. För fortsatt arbete och genomförande har befintliga samarbetsytor och arbeten i form av arenor och pågående processer en central roll att spela.

Arbetet inom den internationella innovationsstrategin för Skåne, strategier för Det flerkärniga Skåne, trafikförsörjningsprogrammet, regional mobilisering kring ESS och MAX IV, ÖRUS och pågående arbete med Fokuseret Vækstdagsorden, ett danskt initiativ för tillväxt, Sydsvensk regionbildning, Kompetenssamverkan Skåne, Lärosäten syd, jämställdhetsstrategi för Skåne, folkhälsoarbetet, miljöstrategiska programmet, miljömålsarbetet, klimat- och energistrategin för Skåne, landsbygdsprogrammet, transportinfrastrukturplanering, samverkan idéburen sektor, kulturplanen, delregionala samarbeten, kommunala översiktsplaner, Skånskt ledningsforum med flera utgör strategiska samarbetskonstellationer för utvecklingsstrategins genomförande och handling.

Konkretiseringsarbetet bör i hög grad adresseras till dessa arenor för resursoptimering, effektivisering och korsbefruktning. I fortsatt arbete kommer det säkert finnas behov av att tydliggöra vem eller vilka som har ansvar, vilka arenor som eventuellt saknas, samt utveckla och stärka befintliga arenor och plattformar för att nå upp till utvecklingsstrategins ambitioner. Skånes utveckling kommer att behöva utvecklad handlingskraft kring bland annat skola och utbildning, tolerans och integration, antidiskriminering, utvecklat folkhälsoarbete, men även en tydlig påverkansstrategi mot nationell nivå för att lösa många av Skånes utmaningar.

Centralt för genomförandet är fortsatt dialog. En beslutad strategi är inte tillräckligt, det är nu arbetet börjar med att skapa det öppna Skåne. Gemensamt engagemang och samhandling är nödvändigt. Fortsatt arbete innebär att olika aktörer tar ledarskap inom sina ansvarsområden, agerar aktivt för nya initiativ och skapar samhandling kring Skånes utveckling. Kommuner, statliga myndigheter, högskolor och universitet, näringslivs- och branschorganisationer och idéburna organisationer har alla ett gemensamt ansvar. Det är även centralt att engagera enskilda människor för att nå framgång.

Arbetet med Skånes utveckling kommer även behöva kompetensutveckling, utvecklat ledarskap och ambassadörskap, så att alla utvecklingsaktörer blir bärare av målbilden. Region Skåne kommer ta ett ansvar för utvecklingsstrategins genomförande inom sina ansvarsområden, exempelvis genom kommande beslut kring budget- och verksamhetsplan, men också i kommunikationsarbetet.

Region Skåne kommer att erbjuda särskilda mötesarenor för alla aktörer som är involverade i arbetet med utvecklingsstrategin, såsom Mötesplats Skåne och Attraktionskraft Skåne. Dessutom ska webbplatsen skane2030.se fungera som en digital plattform för alla som arbetar med att förverkliga målbilden. Ambitionen är att detta blir en digital mötesplats som Skånes olika aktörer utvecklar och använder tillsammans. Här kommer det finnas uppdaterad information om plattformar för genomförande, olika aktörers pågående arbete, viktiga styrdokument och nya handlingsplaner, omvärldsanalyser, faktabank och kunskapsunderlag, presentationsmaterial och inte minst uppföljning av mål och indikatorer.

Att utveckla Skåne är ett ständigt pågående arbete som utförs av många olika aktörer och därför måste även verktygslådan vara dynamisk och föränderlig.