Globalt attraktivt

Skånes utveckling är starkt kopplad till samspelet med omvärlden. Skånes strategiska läge ger oss unika förutsättningar, vi är ett nav i Skandinavien och södra Östersjöområdet och direkt kopplade till Köpenhamn.

Tillsammans med Köpenhamnsområdet har Skåne unika möjligheter att utveckla Öresundsregionen som internationell tillväxtmotor. Vi ingår i Öresundsregionen och är centralt placerade i södra Östersjöområdet, Skandinavien och norra Europa. När Fehmarn-bältförbindelsen öppnar 2021 knyts Skåne allt närmare norra Tyskland, Europa och centrala delarna av EU med ökade möjligheter att skapa vidgade arbets- och utbildningsmarknader och öka vårt forsknings- och näringslivsutbyte. Skåne ska bli en av de mest dynamiska regionerna i världen. Vi ska sätta Skåne på världskartan.

Det öppna Skåne ska utvecklas som en internationellt attraktiv plats att besöka, bo och verka i – för såväl människor som för företag. Skåne måste därför vara öppet, inkluderande och spännande.

Skåne ska uppfattas som en plats där förändringsförmågan är hög och där globala utmaningar kan få sin lösning i samhandling med övriga världen. Vi ska bättre synliggöra och använda våra styrkor; frisk luft, ett variationsrikt landskap, storstadens urbanitet intill byar och landsbygd, sjöar och hav, attraktivt kulturutbud, naturområden och inte minst vår kontinentala karaktär.

Att Skåne i mångt och mycket redan är globalt, med språk och nationaliteter från världens alla hörn, måste i högre grad vändas till en styrka – och därmed bli en framgångsfaktor som bland annat utvecklar nya exportmarknader för det skånska näringslivet.

Skåne ska främja hållbara helhetslösningar för både person- och godstrafiken i ett gemensamt perspektiv med grannregionerna. Med ett system av höghastighetståg som knyter samman Skåne och Öresundsregionen med Stockholm, Oslo, Göteborg, Hamburg och Berlin skapas ett effektivt och klimatneutralt transportsystem där olika arbetsmarknader knyts samman. Även kopplingarna till grannregionerna i Sverige och södra Östersjöområdet bör utvecklas.

Att stärka positionen för vår internationella storflygplats Copenhagen Airport och de skånska flygplatserna är en nyckelfaktor för Skånes och Öresundsregionens globala tillgänglighet. Skånes roll som gods- och logistikregion ska stärkas med en utveckling av de skånska hamnarna.

Skåne ska stärka sin internationella konkurrenskraft. Vi ska utvecklas som europeisk och global spelare genom fördjupade samarbeten på flera plan; med starka regioner i hela världen, på den nationella och den europeiska arenan, i Öresundsregionen, Skandinavien med norra Tyskland samt på hemmaplan, tvärsektoriellt mellan näringsliv, lärosäten, kulturinstitutioner, idéburen sektor och offentliga aktörer.

ESS och MAX IV ger Skåne förutsättningar att bli en ännu tydligare global aktör med stor potential när forskare från hela världen söker sig hit. Vi ska locka kompetens från hela världen. Skåne behöver därför stärka sin attraktivitet och internationella lyskraft för att klara av morgondagens konkurrens.

1. Göra Skåne mer känt i omvärlden

Skåne behöver bli mer känt på den europeiska och globala arenan. Det är avgörande att Skåne uppfattas som en internationellt attraktiv region och att människor och företag vill söka sig hit. På så sätt kan vi locka talanger, turister, företag och investeringar till Skåne.

Skåne ska profilera sig som en region med hög livskvalitet och välfärd, där vi har ett öppet förhållningssätt och är välkomnande. Vi ska marknadsföra det öppna Skåne som en attraktiv, internationell smältdegel med unika kultur- och naturvärden samt utveckla besöksnäringen i Skåne i ett internationellt perspektiv.

I Skåne har vi traditioner att falla tillbaka på. Skåne är Sveriges kornbod och en gastronomisk region, vår matkultur är en viktig del av vår potential. Vårt levande konst- och kulturliv är en plattform att utveckla.

2. Dra nytta av Skånes internationella befolkning och profil

En av Skånes specifika styrkor är den internationella prägeln. Här talas nästan alla världens språk och det finns en stor mångkulturell kompetens att använda inom exempelvis ökad export till nya marknader. Det är därför centralt för både tillväxt, global konkurrenskraft och social hållbarhet att de resurser som finns i Skåne används på bästa sätt och att korsbefruktning och idéutveckling främjas.

Skåne ska stå för ett humant och bra mottagande av nyanlända oavsett varför de kommer hit. Skåne ska i högre grad locka fler internationella spetskompetenser, talanger och företag och vidareutveckla en mottagarorganisation som hjälper personer, inklusive medföljande, och företag att etablera sig i Skåne. Skåne ska verka för att utländska forskare och studenter stannar kvar i högre grad och ta tillvara all internationell kunskap som finns i Skåne.

3. Göra Skåne till internationellt föredöme

En attraktiv region agerar föredöme. Lyckas Skåne med detta stärks den globala konkurrenskraften och regionen blir en internationellt attraktiv plats att bo och verka i. Skåne har potential att bli världsledande inom bland annat jämställdhet, jämlikhet, öppenhet, pluralism och tolerans, antidiskriminering, god hälsa, stadsutveckling, hållbarhet och god miljö samt skola, utbildning och forskning i världsklass. Vi ska även nyttja den potential som skapas genom etableringen av de unika forskningsanläggningarna ESS och MAX IV, där Skåne har möjlighet att bli internationellt världsledande inom materialvetenskap.

4. Stärka den internationella tillgängligheten

Skåne har en unik roll som nav i södra Östersjöområdet och Skandinavien, och detta ger mycket goda förutsättningar för globala utbyten, vidgad arbetsmarknad och ett blomstrande näringsliv. Skåne är en region som präglas av omfattande transporter och en stor andel av Sveriges export och import går via Skåne. Vi ska stärka Skåne som knutpunkt i norra Europa och vidareutveckla vår internationella tillgänglighet som helhet.

Fehmarn Bältförbindelsen och andra europeiska infrastrukturprojekt skapar nya möjligheter som Skåne måste ta tillvara. Utbyggnaden av det europeiska järnvägsnätet är av stor betydelse. Därför bör vi agera samfällt för höghastighetståg till Stockholm, Oslo, Berlin och Hamburg och knyta oss tätare samman med våra grannregioner i Sydsverige och södra Östersjöområdet. Vi behöver ta fram en samlad strategi med prioriteringar för infrastruktur och transportkorridorer i Öresundsregionen, Skandinavien, södra Östersjöområdet och i EU-perspektiv – för både passagerar- och godstrafik. Copenhagen Airport och de skånska flygplatserna behöver utvecklas för att förbättra den långväga tillgängligheten, och flygplatserna behöver knytas till framtida höghastighetståg och kollektivtrafiksystem. De skånska hamnarna har även en nyckelroll för Skånes export och import. Det är avgörande att tillsammans prioritera och enas kring satsningar och investeringar som stärker viktiga utvecklingskorridorer. Att utveckla e-samhället, med bredbandskapacitet som möjliggör att Skåne kan agera i framkant är en annan framgångsfaktor i en uppkopplad global värld.

5. Vidareutveckla den gränsöverskridande arbetsmarknaden

Skånes specifika roll som gränsregion innebär att vi redan idag är sammankopplade med den danska sidan av Öresundsregionen och med de sydsvenska grannregionerna i en gemensam arbetsmarknad med omfattande pendlingsströmmar. En vidgad arbetsmarknad och en större kritisk massa är nyckelfaktorer för tillväxt och sysselsättning, och det finns en stor potential i att vidareutveckla en gränsöverskridande arbets-, utbildning- och bostadsmarknad.

Den gränsöverskridande storstadsregionen Köpenhamn-Malmö-Lund behöver integreras och stärkas som internationell tillväxtmotor. Det gäller näringslivsfrågor och forskningssamarbete, där det blir särskilt påtagligt genom att ESS blir en gränsöverskridande anläggning lokaliserad både till Skåne och till Själland. Med höghastighetståg och Fehmarn Bältförbindelsen kan vi även vidga samarbetet och arbetsmarknaderna mot Hamburg/Berlin och i ett skandinaviskt perspektiv. För att ta tillvara möjligheterna måste vi samverka med grannregionerna för att bland annat öka tillgängligheten, främja gränsregionala infrastrukturinvesteringar och arbeta bort gränshinder. En funktionell Öresundsregion är viktig både för Skånes och Köpenhamns fortsatta utveckling och för den nationella tillväxten.

6. Agera strategiskt på nationella och internationella arenor

Genom att agera tillsammans inom Skåne, med grannregionerna och med starka regioner i Europa och i hela världen kan Skåne bli en betydande europeisk och global aktör. Då kan vi också stärka näringslivets och forskningens internationella konkurrenskraft och skapa nya fruktbara samband. Vi behöver vidareutveckla samarbetet i Öresundsregionen, inom Sydsverige, med Stockholm och den nationella nivån, inom Skandinavien, med norra Tyskland och i södra Östersjöområdet. Parallellt med detta är det nödvändigt att vi samarbetar på den europeiska och globala arenan. Ett starkare samspel mellan de nordiska huvudstadsregionerna, med Skåne som del av Öresundsregionen, bör utvecklas avseende internationell konkurrenskraft. Vi kan använda EU:s finansieringsinstrument för att utveckla Skåne tillsammans med andra regioner. Vidare behöver vi utveckla skånska samarbeten mellan lärosäten, forskningsanläggningar, kultursektor, idéburen sektor och näringsliv för utveckling av idéer i globalt perspektiv.

År 2030 ska:

  • andelen skåningar med god självskattad hälsa ha ökat jämfört med år 2014 och nivån ska ligga över riksgenomsnittet i alla befolkningsgrupper och åldrar.
  • skåningarna erbjudas välfärdstjänster vars upplevelse och kvalitet är högre än riksgenomsnittet.
  • alla elever ha gymnasiebehörighet när de lämnar grundskolan.
  • barn och ungas självskattade hälsa ha stärkts jämfört med år 2014 och andelen som ser ljust på framtiden ha ökat.
  • Skånes utvecklings- och omställningsförmåga samt innovationskraft inom välfärdssektorn ha ökat jämfört med år 2014.