Morgondagens välfärdstjänster

Skåne står inför ett paradigmskifte vad gäller människors ökade krav och förväntningar på välfärden. Hög kvalitet, direkt tillgång, valfrihet, snabb service, skräddarsydda tjänster, flexibla lösningar samt ett brett och varierat utbud är krav och förväntningar som morgondagens Skåne måste leva upp till.

Att leverera tjänster som människor efterfrågar och är nöjda med är en nödvändighet för att en fortsatt solidarisk finansiering ska behålla sin legitimitet. Skåne ska därför – proaktivt och ledande – investera i och utveckla morgondagens välfärdstjänster. Välfärdstjänster av hög kvalitet, oavsett om det gäller förskola, skola, hälso- och sjukvård eller omsorg, är en konkurrensfördel och viktiga för Skånes attraktionskraft och tillväxt.

I Skåne ska vi nyfiket och med hög beredskap för det okända, anpassa, utveckla och skapa nya välfärdstjänster. Den explosionsartade utvecklingen av ny teknik, med vilken individen själv kan mäta och förbättra sin hälsa, ställer krav på andra former av samarbeten mellan offentlig sektor, näringsliv, idéburen sektor och akademi.

För att säkerställa en demokratisk styrd och solidarisk finansierad gemensam välfärd i framtiden måste det institutionella samarbetet mellan olika offentliga huvudmän intensifieras till exempel mellan kommunerna, Region Skåne, kulturinstitutionerna, statliga myndigheter etcetera.

I Skåne ska den enskilda människans önskemål och behov vara utgångspunkten när morgondagens tjänster utformas inom välfärdssektorn.

Att vara frisk och må bra är en viktig förutsättning, inte bara för hälsa och god livskvalitet, utan även för ett hållbart nyttjande av välfärdstjänsterna. Skåne ska gemensamt agera och investera i hälsa på nya sätt med ny teknik och nytt kunnande. Utvecklingen av morgondagens välfärdstjänster är nära sammankopplat med det strategiska innovationsområdet personlig hälsa. I Skåne ska individen involveras och ges utrymme att efter egen förmåga vara den viktigaste medaktören i att skapa och bidra till sin egen hälsa.

En av Skånes utmaningar är den stora spridningen av skolresultat och kvalitet mellan skolor och kommuner. I Skåne ska alla barn ha möjlighet och få hjälp att tillgodogöra sig kunskap och utveckla färdigheter kring hur vi samarbetar och agerar som medborgare i samhället. Alla ska ha möjlighet att nå sin fulla potential genom att skolan utvecklar och investerar i insatser som utgår från individuella förutsättningar och behov. I Skåne ska vi ha fokus på såväl barn och unga med särskilda talanger som på barn och unga med inlärningssvårigheter - samtidigt.

1. Underlätta människors möjligheter att påverka välfärdsutbudet

I takt med samhälls- och teknikutvecklingen ställer människor ökade krav på kvaliteten i välfärden, mer effektiv samhällsservice och ökat självbestämmande över val som påverkar ens vardag. I Skåne ska det vara enkelt att hitta information och få vägledning och rådgivning snabbt – såväl i tätort som på landsbygden. Befolkningens krav på flexibilitet, effektivitet och behovsanpassning utmanar dagens samhällsstrukturer med nya lösningar och utbud. Skåne ska satsa på ny välfärdsteknologi och e-tjänster med vilka individen själv kan medproducera sina välfärdstjänster. Vi ska erbjuda transparens och öppen data så att individer och entreprenörer kan engagera sig i regionens utveckling, skapa nya tjänster eller delta i den demokratiska processen. Skåne ska stimulera en utveckling av utbudet inom välfärdsområdet, nya innovativa idéer ska fångas upp och mobila samhällstjänster ska utvecklas.

2. Säkerställa en personcentrerad vård

Skåne ska erbjuda en välfungerande vård och omsorg som upplevs som välkomnande med en utpräglad helhetssyn där individers samlade behov möts av flexibla tjänster. Människor ska enkelt kunna orientera sig och erbjudas goda valmöjligheter på lika villkor. Skåne ska utveckla en personcentrerad vård som utgår från den enskildes upplevelse av situationen, förutsättningar och resurser. Individen blir därmed en medaktör i vården i en ny relation som bygger på ett partnerskap mellan patienter/brukare, närstående och professionella vårdgivare. Vi ska utveckla en hälsofrämjande vård och omsorg med hög kvalitet. Åtgärder för att främja hälsa och förebygga sjukdom ska utvecklas genom att ny kunskap tas tillvara.

Att skapa reellt medinflytande genom att göra individer till medaktörer i utvecklingen av smartare och bättre anpassade välfärdstjänster har framtiden för sig. I denna utveckling är det viktigt att säkerställa att även individer och grupper med svårighet att göra sin röst hörd kan påverka sin situation. Ytterligare insatser kan vara att stimulera utvecklingen av e-tjänster och interaktivitet i informationssystemen med hänsyn och respekt för individens integritet samt att investera i mångfacetterad forskning kring patient- och brukarperspektiv och inflytande.

3. Utveckla framtidens hälso- och sjukvård samt omsorg

Vården och omsorgen i Skåne ser och möter hela människan där hon är. Ny teknik och tvärvetenskaplig forskning utmanar befintliga arbetssätt och beredskapen är stor för att introducera nytt och avveckla gammalt. Vården kan allt mer exakt diagnosticera och behandla sjukdomar samtidigt som ovissheten är stor om framtida sjukdomar. I Skåne behöver vi utveckla våra insatser inom vård och omsorg för att stödja människor med kroniska sjukdomar samt individer med risk för förtida ohälsa. Vi ska erbjuda en god och trygg äldreomsorg där den enskildes självbestämmande och välbefinnande är i fokus. Vi ska utveckla arbets- och förhållningssätt som genomsyras av evidensbaserade metoder, samtidigt som icke värdeskapande metoder avvecklas. Skåne ska utveckla en nätverkssjukvård som ger de mest sköra en omedelbar tillgång till den vård och omsorg de i stunden behöver. Gränserna för vad som kan vara hälso- och sjukvård tänjs allt mer. Naturens och kulturens positiva påverkan på vår hälsa ska i högre grad tas tillvara.

4. Investera i förändringsledarskap och samutveckling

Utvecklade välfärdstjänster ställer nya och högre krav på aktörerna och dess samarbeten, såväl i som mellan organisationer. Skåne ska erbjuda välfärdstjänster utifrån bästa tillgängliga kunskap, resultat och kvalitet sett ur individens perspektiv och de ska vara resurseffektivt organiserade. För individen finns inga organisatoriska eller administrativa gränser.

Skåne ska utveckla ett förändringsledarskap på alla nivåer med hög beredskap för snabba förändringar både vad gäller omvärld, globalisering och ny teknik. Men också ett samverkande ledarskap som utmanar och överbryggar organisatoriska och kulturella skillnader och som skapar sammanhållna tjänster med högt värde för användarna.

Skåne ska ta en ledande position avseende att paketera och leverera högkvalitativa välfärdstjänster. För att öka kvalitet och produktivitet måste fler arbeta för att forskning, inom och mellan vetenskaper, blir en integrerad del i organisationerna så att innovationer säkerställs. Skåne behöver stärka forskningen inom nya dynamiska områden som teknik, logistik och organisation. Vi behöver säkerställa en långsiktig hållbar kompetensförsörjning som möter morgondagens vård- och omsorgsbehov vad gäller kompetens, flexibilitet och nya samverkansformer.

I Skåne ska ledning och styrning utformas utifrån att utnyttja befintliga resurser optimalt, där uppdrag, ersättning och uppföljning utgår från att erbjuda individen så hög kvalitet som möjligt.

5. Säkerställa att alla barn har tillgång till en bra skolgång

Den skånska skolan ska utvecklas från förskola till gymnasieskola. I Skåne ska barn och ungas rättigheter och inflytande tillgodoses, och alla barn ska ges goda förutsättningar att utvecklas och tillgodogöra sig kunskap. Vi ska därmed skapa morgondagens attraktiva skola; barn ska vilja gå i skolan – och medarbetare ska vilja arbeta där. Modern teknik och nya arbetssätt måste utvecklas och integreras i utbildningen och göras tillgänglig för både elever och lärare/pedagoger. Lärarna har en nyckelposition och måste få möjligheter att utvecklas som goda pedagoger och ledare. Skolan behöver även skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa samt uppmärksamma barn med talang och särskilda behov tidigt. Barn med särskilda behov ska få den hjälp och stöd de behöver; och det gäller såväl barn med inlärningssvårigheter som barn med särbegåvning.

Vi behöver skapa en skola där flickor och pojkar får samma möjligheter att utvecklas och känna glädje. Likväl som vi stärker elevernas kunskaper behöver vi utveckla de icke-kognitiva färdigheterna som motivation, beteende, attityder och social kompetens. Tekniken öppnar upp för nya arbets- och inlärningsmetoder och skolan behöver ligga långt framme i utvecklingen såväl i klassrummet som på internet. Vi behöver använda och utveckla regionala plattformar för att främja kompetensutbyte och samarbete mellan skolor och över kommungränser. Vi behöver också en utvecklad samverkan mellan skola och näringsliv för att förbereda barn och ungdomar inför arbetslivet. Vi ska skapa en skola i världsklass, vilket kommer att kräva en ökad mångfald, specialisering och förmåga att ge alla barn nya färdigheter och kunskaper.

År 2030 ska:

  •  andelen skåningar med god självskattad hälsa ha ökat jämfört med år 2014 och nivån ska ligga över riksgenomsnittet i alla befolkningsgrupper och åldrar.
  • skåningarna erbjudas välfärdstjänster vars upplevelse och kvalitet är högre än riksgenomsnittet.
  • alla elever ha gymnasiebehörighet när de lämnar grundskolan.
  • barn och ungas självskattade hälsa ha stärkts jämfört med år 2014 och andelen som ser ljust på framtiden ha ökat.
  • Skånes utvecklings- och omställningsförmåga samt innovationskraft inom välfärdssektorn ha ökat jämfört med år 2014.