Målbild: Det öppna Skåne 2030

Skåne år 2030 är öppet. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet landskap. Vi välkomnar nya människor och nya influenser med öppna armar. Vi är porten till Sverige och ut i världen.

I det öppna Skåne rör sig människor fritt över olika gränser. Mellan stadsdelar. Mellan städer. Mellan tätort och landsbygd. Mellan bebyggelse och natur. Mellan kommuner. Mellan regioner. Mellan länder. Men också mellan olika grupper, mellan olika kulturer, mellan olika branscher, mellan jobb och utbildningar.

Det öppna Skåne vet värdet av samarbete och erbjuder möten och möjligheter. Här finns det mesta för de flesta: människor, upplevelser, arbete, kultur, idrott, sammanhang, kapital, nya idéer, innovation och entreprenörskap, utbildning, natur, ren luft, dofter och smaker finns i en uppsjö av varianter. Mångfalden är vårt starkaste signum. Här finns livskvalitet och puls.

I det öppna Skåne är människors lika värde och möjlighet att påverka grundläggande i utvecklingen. En välkomnande attityd är en del av det öppna Skånes attraktionskraft. Det öppna Skåne är en plats som ger utrymme för olikheter, här bejakas att människor har olika bakgrund eller kultur och allas unika potential tas tillvara. Det öppna Skåne är en kreativ mötesplats för människor med olika erfarenheter och kompetenser, för branscher och organisationer där nya innovationer lätt växer fram.

Öppenhet, tillit och socialt kapital främjas genom den variation av aktiviteter, mötesplatser, föreningar, grannskap och olika nätverk som finns att ta del av. Det öppna Skåne är en levande, hållbar och attraktiv region med global konkurrenskraft och hög livskvalitet.

I det öppna Skåne välkomnas både fler besökare och nya invånare i samtliga delar av regionen. Här finns hela världen representerad och alla människor ses som en tillgång oavsett var de kommer ifrån. Arbetsmarknaden och samhället är jämlikt, jämställt och tillgängligt. Vi har ett brett näringsliv med många arbetstillfällen.

I det öppna Skåne är det attraktivt att starta och driva företag. Den skånska innovationskulturen i kombination med de starka forskarmiljöerna i världsklass har lett till en utvecklad spetskompetens och att den skånska ekonomin växer. Här utvecklas långsiktiga lösningar på de stora samhällsutmaningarna, tack vare god samverkan mellan olika aktörer, fler samhällsentreprenörer och satsningar på sociala innovationer.

Det öppna Skåne är Europas mest innovativa region, där innovationsklimat och otraditionella arbetssätt har skapat nya och fler starka innovationsområden. Här finns ett nära samarbete mellan universitet och högskola, den offentliga sektorn, den idéburna sektorn, näringslivet samt arbetsmarknadens parter. I det öppna Skåne finns jobben.

I det öppna Skåne är storstaden granne med den lilla byn på landet. Vår flerkärniga karaktär och våra goda kommunikationer skapar dynamik och många sätt att leva på. Det varierade landskapets åkrar och betesmarker flätar samman både städer och skogar.

I det öppna Skåne går det att bo på landet och jobba i staden – eller tvärtom. Tillgången till bostäder är god, vi har en bostadsmarknad i balans. Det går att röra sig klimatneutralt mellan tätorterna på motsvarande sätt som det går att röra sig mellan stadsdelar inom storstäder. Vi är alla en del av en helhet och vi håller ihop för att få med alla delar. Det öppna Skåne har en balanserad och hållbar markanvändning och är väl sammanbundet. Här vet vi värdet av ett mer gemensamt agerande och har utvecklade former för regional planering.

I det öppna Skåne har alla likvärdiga möjligheter att förverkliga sina mål i livet, att ha god hälsa och välbefinnande. Här erbjuds en jämlik hälso- och sjukvård på jämställda villkor och välfärdstjänster med hög kvalitet och tillgänglighet. Vi arbetar tillsammans kring tidiga insatser för att främja hälsa. Allt fler företag utvecklar tjänster och produkter som sätter individens hälsa i fokus.

I det öppna Skåne har alla tillgång till högkvalitativ kultur, rekreation, kommunikation, fritidssysselsättning, förskola och skola, hälso- och sjukvård, äldreomsorg och utbildning. Här finns en bred utbildningspalett och utrymme för spetskompetens att vässas ytterligare. I det öppna Skåne är det tryggt att leva.

I det öppna Skåne mår såväl skåningen som platsen bra. Och det beror på att det öppna Skåne är hållbart. Grunden vilar på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Dessa tre hållbarhetsperspektiv är fullständigt integrerade i vårt agerande; när vi fattar beslut om hur vi planerar, hur vi bygger, hur vi förflyttar oss, hur vi utvecklar hälso- och sjukvården, hur vi konsumerar, hur vi odlar, hur vi nyttjar skogen och hur vi transporterar gods. Omställningen till ett klimatneutralt Skåne har gett utvecklingskraft.

Ett innovativt och utvecklat företagande på landsbygden och förstärkta ekosystemtjänster till havs och på land har bidragit till en hållbar livsmedelsförsörjning, ökad biologisk mångfald, ökad tillgång till förnyelsebar energi och ett varierat landskap. Det öppna Skåne är i balans.

I det öppna Skåne vet vi att sjukvård, kollektivtrafik och arbetsmarknadsinsatser kräver täta samarbeten mellan stat, region, kommun och civilsamhälle. I det öppna Skåne samverkar, samarbetar och berikar människor, myndigheter, organisationer, kommuner, näringsliv, universitet, regioner och idéburen sektor varandra och arbetar med gemensamma krafter för ett öppet Skåne, en hållbar helhet. Vi ser inte kommun-, läns-, eller nationsgränser som något problematiskt, utan samarbetar gärna med våra grannar.

I det öppna Skåne är en globalgränsöverskridande samverkan och utveckling en självklarhet. Skånes unika läge och öppenhet för nya influenser har format vår identitet. Det öppna Skåne är ett nav och en mötesplats.

Vi är en del av Öresundsregionen, integrerat med Köpenhamn och hela Själland i en gemensam arbetsmarknad. Copenhagen Airport ger oss direkta länkar till hela världen. År 2030 är det öppna Skåne nära sammankopplat med grannregionerna i Sydsverige och har ett utvecklat samspel med Stockholm, Hamburg, Berlin, Oslo och södra Östersjöområdet. Genom våra utvecklingskorridorer, infrastruktursatsningar och höghastighetståg blir vi starka, samspelande regioner, och tillsammans med en utvecklad kommunikationsteknologi kopplar vi upp oss mot hela världen. Det öppna Skåne nyttjar sin globala potential, både hemma och i världen.

I det öppna Skåne finns en atmosfär, ett öppet sinne och förändringskapacitet som skapar beredskap för det oväntade och lust till ständig utveckling. Det öppna Skåne är en internationell, dynamisk och attraktiv plats med hög livskvalitet.