Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet

Skånes befolkning mår bra och lever allt längre, men samtidigt begränsas i dag många människors liv av ohälsa, arbetslöshet och utanförskap. Målet är att alla människor ska ges grundläggande förutsättningar att efter egen förmåga forma sitt liv, och delta och bidra i samhället.

Vi ska forma ett öppet Skåne där människans önskemål, initiativ, entreprenöriella drivkraft och behov styr utvecklingen. Människor ska känna att de är delaktiga i samhället, att vi bryr oss om våra medmänniskor och att det är värdefullt att engagera sig i arbete som förbättrar vår gemensamma framtid. Fler ska vilja flytta till Skåne för att leva och verka här. Fler ska också vilja och våga sätta barn till världen.

I Skåne ska det vara möjligt att pröva sina vingar och socialt accepterat att gå sin egen väg och att misslyckas. Vi måste öppna Skåne genom en ökad nyfikenhet på det nya, genom att släppa in fler på arbetsmarknaden, genom bättre utbildning, genom att främja hälsa och förebygga ohälsa och genom högkvalitativ omsorg. Skåne ska vara ännu mer öppet gentemot omvärlden, genom mer handel, utbyte, in- och utflyttning samt bättre kommunikationer.

För att lyckas behöver vi utmana rådande normer och attityder, samt synliggöra hur ojämställdhet och ojämlikhet skapas. Nästan en femtedel av Skånes befolkning är födda i ett annat land, vilket är en tillgång. Vi ska i högre grad dra nytta av de internationella kopplingar som finns här med tanke på erfarenheter och språk. I det öppna Skåne är mångfalden bland människor en styrka och central del av vår profil.

Aktiva och delaktiga människor behövs för att bidra till individens och samhällets utveckling och för att skapa välstånd. Att stärka kulturen och civilsamhället för att skapa social gemenskap, personlig utveckling, delaktighet, samarbete och samhörighet är viktigt. Nya former för samhällsentreprenörskap och sociala innovationer ska främjas.

I Skåne ska alla barn må bra och ha möjlighet att utvecklas till sin fulla potential. Vi ska utveckla det förebyggande hälsoarbetet, ge alla barn rätt till utbildning och ha lyhördhet inför barns behov. Barn ska ges inflytande över samhället och sin vardag, samt känna tillit till andra medmänniskor.

Hur vi bor, äter, rör oss, träffas, konsumerar och producerar påverkar hur människor mår. Skåne måste agera kraftfullt för att lösa de miljöutmaningar vi ser på global, nationell och regional nivå, vilket kräver ny teknik och en förändring av hur vi använder knappa resurser. Vi behöver kraftsamla för att lyckas med denna omställning och skapa förutsättningar för en bra livsmiljö för oss själva, våra barn och barnbarn. Med en miljö i balans, ren luft och rent vatten, samt tillgång till natur-, grön- och havsområden stärks livskvaliteten och Skånes attraktivitet. Skåne ska bygga ett långsiktigt tryggt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. I Skåne ska vi utveckla incitament för att driva utvecklingen framåt mot ett hållbart Skåne, där framtidens klimatutmaningar är centrala och ta fram nya välfärdsmått som beaktar hälsa och välbefinnande.

1. Stärka individens egen kraft och frihet

Den som bor i Skåne ska ha stora möjligheter att leva sitt liv efter egna preferenser och att försörja sig själv. Såväl näringslivet som den offentliga sektorn och den idéburna sektorn behöver möjliggöra för fler individer att hitta sammanhang och delaktighet för att utifrån egen förmåga nå ett gott liv och självförverkligande.

Det kan bland annat röra sig om att göra ett livslångt lärande till en realitet för var och en, att erbjuda goda boendemiljöer, att enkelt kunna kommunicera och att förbättra matchningen på arbetsmarknaden. Andra exempel är att utnyttja kulturens fulla potential och att öka sociala investeringar och socialt företagande i samverkan med olika aktörer.

Vi ska göra det enklare att hitta en anställnings- och försörjningsform som passar den enskilda, förenkla för nystartande av företag och skapa möjligheter till sociala nätverk. Barn i Skåne ska kunna delta i samhället med lika förutsättning oavsett levnadsvillkor och vi ska ta ett helhetsgrepp om barnfattigdomen. På så sätt kan vi skapa ett hållbart samhälle där varje individs kraft och potential tas tillvara och där alla blir erkända för vilka de är.

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

2. Skapa förutsättningar för att alla ska ha makt att forma sitt eget liv

Vi vet att en god hälsa, kunskap, boende, gemenskap, ekonomisk trygghet och en bra start i livet är avgörande för vilka förutsättningar individen får att påverka sitt eget liv. I Skåne ska var och en ha möjligheter att förverkliga, förkovra och försörja sig själv. Alla ska ha samma rätt att vara aktiva och engagerade medborgare.

Det ska finnas ett inkluderande förhållningssätt som är oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etniskt tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. I Skåne ska barn och ungas rättigheter tillgodoses oavsett uppväxtvillkor eller individuella förutsättningar i enlighet med barnkonventionen.

Barn måste bli hörda och barnets bästa ska alltid vara utgångspunkt i beslut som rör barn. För att uppnå detta ska vi i Skåne arbeta mer med att utveckla samverkan mellan akademi, näringsliv, offentlig sektor, idéburen sektor och den enskilde medborgaren. Vidare måste skolan och vidareutbildning anpassas så att var och en får de förutsättningar som behövs för att tillgodogöra sig ny kunskap och nya färdigheter.

Insatser bör göras för att öka medborgarnas samhällsengagemang och demokratiansvar.

Aktörer och arenor

Olika aktörer och arenor har ett medansvar för att genomföra de olika delstrategierna. Nedan listas samtliga aktörer och arenor:

3. Stärka möjligheten till livslångt lärande

För att ge fler människor nya möjligheter att utvecklas behöver det livslånga lärandet stärkas. Arbetslivet och yrkesroller förändras allt snabbare och möjligheterna till fortbildning och vidareutbildning blir viktigare. Om fler får möjlighet att skaffa sig ny kunskap eller utveckla sina färdigheter ökar rörligheten på arbetsmarknaden och det privata och offentliga näringslivets möjligheter att växa och utvecklas genom att hitta rätt kompetens. I Skåne ska vi aktivt arbeta med det livslånga lärandet genom att stimulera individens lust, motivation och attityd till utbildning och lärande. Vi ska skapa förutsättningar för människor att under hela livet kunna komplettera med nödvändiga ämnen och kurser för fortsatt utbildning och möjlighet att byta yrke. Grunden till ett stärkt lärande ska läggas inom förskola, grundskola och gymnasieskola; fler ska kunna läsa, skriva och räkna.Vi ska utveckla nya former och infrastruktur för samverkan mellan offentliga och privata aktörer på nationell, regional och lokal nivå inom såväl utbildnings- och arbetsmarknadspolitik som på den enskilda arbetsplatsen som civil samhället. I Skåne ska möjligheten till livslångt lärande stärkas på flera plan genom mer och bättre högskoleutbildning, forskarutbildning och vuxenutbildning, inom till exempel kommunal yrkesutbildning, yrkeshögskolan och folkhögskolan samt vidareutbildning av olika slag. Det icke formella lärandets betydelse behöver tillvaratas i större utsträckning, lärandet och kompetensöverföring på arbetsplatserna måste stödjas och utvecklas.

4. Stärka entreprenörskapet och den egna innovationskraften

Att uppfylla en dröm kan vara att starta något eget, skapa ett kulturuttryck eller att uppfinna något nytt. Skåne ska erbjuda en så god miljö som möjligt för alla människor att hitta affärskontakter, riskkapital, ny kunskap och nätverk. För att öka förståelsen för framtidens konsumtionsmönster och efterfrågan av produkter och tjänster krävs en nyfikenhet och ett gott företagsklimat. Skåne ska vara en plats som uppmuntrar entreprenörskap i utbildningen, likväl som senare i livet. Att vi alla vill förbättra vår situation, tillsammans med andra är centralt i vårt utvecklingsarbete. Den positiva utvecklingskraften inom offentlig sektor får med fördel kommersialiseras för att öka export, sysselsättning och tillväxt. Skånes mångfald och kulturkompetens kan utveckla nya exportmarknader. Socialt företagande och samhällsentreprenörskap ska främjas.

5. Dra nytta av kulturen som utvecklingsfaktor

Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till medborgarnas välbefinnande och regionens utveckling. Kulturen ska vara livskraftig i alla delar av Skåne och bidra till att ge alla hög livskvalitet. Starka kulturinstitutioner med ett öppet förhållningssätt till omvärlden vitaliserar kulturlivet i stort. En långsiktigt hållbar samhällsstruktur med starkt kulturliv, föreningsliv och stort ideellt engagemang utgör ett kitt i samhällsbygget. Vi ska genom ökad samverkan förbättra villkoren för konstnärligt skapande, utveckla kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga, öka tillgången och tillgängligheten till kulturlivet i hela Skåne och bidra till den kulturdrivna näringslivsutvecklingen. Kulturen ska ses som en drivkraft till en hållbar utveckling av de fysiska miljöerna, förbättrad folkhälsa, det livslånga lärandet, innovationsklimatet, de internationella och interkulturella relationerna samt Skånes attraktivitet. Detta förutsätter både att kultursektorn ges möjlighet att utvecklas och att samverkan mellan kultursektorn och andra samhällsområden förstärks så att olika perspektiv och kompetenser kan komplettera varandra och leda till nya hållbara lösningar.

6. Arbeta för en förbättrad och mer jämlik hälsa

En god hälsa ger bättre förutsättningar för ett gott liv för den enskilde, och en god och jämlik hälsa är också en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling i stort. En strävan om en jämlik hälsa i samhället vilar på ett humanistiskt förhållningssätt om att alla ska ha goda livschanser. I Skåne ska vi arbeta för att minska den ojämlika hälsan och öka den generella hälsan genom att utgå från folkhälsa och jämlikhet i beslutsfattande. Genom att investera i människors hälsa i tidigt skede sparar även samhället utgifter på lång sikt. Arbetet med att främja mer hälsosamma levnadsvanor hos befolkningen bör intensifieras, särskilt med fokus på barn och unga för att möjliggöra en bra start i livet. Att fler får ett arbete och kan försörja sig själva är också centralt för hälsan, liksom den personliga upplevelsen av samhörighet och påverkansmöjligheter. Indikatorer för social hållbarhet bör formuleras och följas upp.

7. Skapa hållbara och attraktiva livsmiljöer

Upplevelsen av närmiljön har stor betydelse för vår hälsa och livskvalitet. Ett varierat boende, estetik, blandade funktioner och mötesplatser anpassade efter människors olika behov och förutsättningar är centralt för att skapa hälsofrämjande miljöer. Naturnära områden och utemiljön nära bostaden är betydelsefull för rekreation, trivsel i området och vardaglig fysisk aktivitet. Platser där människor möts på och där sociala relationer kan utvecklas har en central roll för utbyte av idéer, kunskaper och åsikter. I Skåne ska vi utveckla det offentliga rummet, skolan eller arbetsplatsen för att skapa mer socialt kapital människor emellan och förutsättningar för ett mer dynamiskt kultur- och fritidsutbud. Den fysiska och digitala närheten och tillgängligheten till natur- och grönområden, allemansrättslig mark, handel, arbete, service, fritid, och kultur ska utvecklas – i såväl den lilla byn som i den stora staden. Skåne ska erbjuda attraktiva livsmiljöer i mänsklig skala där människor upplever miljön som trygg, vacker och tillgänglig. Vi ska värna och utveckla våra kulturhistoriska platser och vårt kulturarv. Skånes unika flerkärniga ortstruktur gör det möjligt att arbeta i staden och leva på landet – eller tvärtom. Vi ska erbjuda en bred variation av attraktiva livsmiljöer i hela Skåne.

8. Säkerställa att platsen Skåne mår bra

En hållbar livsstil som möjliggör medvetna och klimatneutrala val är en förutsättning för att platsen Skåne ska må bra. En frisk plats ger bättre levnadsvillkor för sina invånare. I Skåne ska alla människor ha tillgång till rekreation, trivsel i området och vardaglig fysisk aktivitet. Den biologiska mångfalden måste säkerställas och ekosystemtjänster utvecklas. Vi ska bevara och utveckla natur- och rekreationsområden, utveckla ett hållbart transportsystem, arbeta för friska och livskraftiga hav och vatten samt prioritera en hållbar stadsutveckling för att minimera negativa effekter av buller, ljud och luftföroreningar. Skåne ska ta ett samlat grepp kring vårt gemensamma vatten utifrån flera aspekter: rent dricksvatten, klimatanpassad kust och hav samt havsplanering. Med en miljö i balans, välplanerade kustzoner och livskraftig marint och maritimt näringsliv följer bland annat värden som attraktivitet, ökad besöksnäring och levande landsbygd. Skåne ska agera kraftfullt för att nå de regionala miljömålen.

År 2030 ska:

  • fler medborgare i Skåne vara nöjda med sitt liv än år 2014.
  • medborgarnas tillit och delaktighet i demokratin vara högre än 2014.
  • medellivslängden i Skåne vara högre än riksgenomsnittet.
  • hälsan hos befolkningen ha förbättrats jämfört med år 2014 och skillnaderna minskat med avseende på jämlikhet och jämställdhet.
  • Skåne ha nått upp till de skånska miljömålen.
  • alla ha möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och kulturupplevelser.

Klicka på respektive mål för att se hur det går i Skåne.