Flerkärnig ortstruktur

Skåne är med sina 1,3 miljoner invånare en av Sveriges tre storstadsregioner. Detta blir särskilt påtagligt genom att vi är en del av Öresundsregionen. Med 250 tätorter har Skåne en större täthet av orter än någon annan del av Sverige.

Den flerkärniga ortstrukturen är en av Skånes styrkor. Variationen av byar, orter, städer och skogar, åkrar, parker, stränder och hav inom en relativt liten yta med korta avstånd och hög tillgänglighet är unik för Skåne och gör oss attraktiva. Skåne har flera tydliga regionala kärnor och tillväxtmotorer som ger en mångfald av livsmiljöer där människor kan mötas, leva och verka tillsammans utan att resa långa sträckor.

Skåne är emellertid tudelat och består idag av i princip två arbetsmarknadsregioner: Malmö/Lund/Helsingborg och Hässleholm/Kristianstad. De närmar sig varandra rent fysiskt, med fler som pendlar allt längre sträckor till studier och arbete. För att Skåne ska kunna uppnå hela sin potential behöver de i högre grad kopplas samman. Skåne är också nära sammanflätat med Köpenhamn och den danska delen av Öresundsregionen och de sydsvenska grannregionerna. Vi måste binda ihop Skåne till en arbetsmarknad och möjliggöra en bättre tillgång till hela Skånes utbud av boende, arbeten, tjänster, kultur, fritid och service, samtidigt som vi bättre måste attrahera och dra nytta av grannlänens potential och möjligheter.

Vi ska skapa möjligheter för människor att kunna bo, leva och verka i hela Skåne. Att säkerställa ett ökat bostadsbyggande och en långsiktig bostadsförsörjning i hela Skåne är en viktig framtidsfråga. God tillgänglighet med bra kommunikationer är grundläggande för att flerkärnighetens mångfald ska kunna användas optimalt. Vi ska satsa på att utveckla kommunikationer, framförallt kollektivtrafiken, som bidrar till att alla invånare kan ta sig till och från jobb, studier eller kultur- och fritidsaktiviteter på ett klimatneutralt och energisnålt sätt – oavsett var de bor. Lika viktigt som transportinfrastruktur är utvecklingen av bredband och telekommunikation.

En god tillgänglighet ställer i sin tur krav på markanvändningen. Tillgången till mark och naturresurser är både en förutsättning och en begränsande faktor som behöver användas på rätt sätt för att Skåne ska kunna utvecklas. En balanserad och genomtänkt markanvändning är avgörande för Skånes attraktionskraft och en hållbar utveckling. Skåne behöver säkerställa en hållbar jordbruks- och livsmedelsproduktion med en stor biologisk mångfald. Samtidigt behöver Skåne kunna utvecklas, få en större befolkning och skapa större tillväxt. Vi måste utveckla det inomregionala samarbetet, skapa samsyn för Skånes bästa och utveckla en mer samordnad planering.

Skåne måste klara av att ställa om samhället mot en mer klimatneutral och resurseffektiv utveckling. Vi behöver agera proaktivt och ansvarsfullt när vi planerar morgondagens Skåne. Vi ska skapa ett Skåne där vi nyttjar regionens olika delar som draglok åt varandra för att stärka helheten. Det är viktigt att alla tätorter och kommuner ser sig själva i ett större omland, som en pusselbit i Skåne samtidigt som kopplingarna mellan dem är central. Skånes samtliga delar fyller viktiga funktioner och är ömsesidigt beroende av varandra. Vi ska skapa ett mer sammanhållet Skåne, där skillnader bejakas och olikheter tas tillvara så att varje del utvecklas och stärks utifrån sina styrkor och förutsättningar. Utvecklingen av morgondagens stads- och byutveckling är nära sammankopplad med satsningen på det strategiska innovationsområdet smarta hållbara städer.

1. Stärka tillgängligheten och binda samman Skåne

Skånes tillväxt är beroende av att invånare kan resa till och från jobb, studier eller fritidsaktiviteter på ett klimatneutralt och energisnålt sätt. Detta ställer krav på en utbyggd infrastruktur och kollektivtrafik, både på spår och väg. Vi ska kraftsamla för att stärka den regionala tillgängligheten, tidsförtäta Skåne och bli en gemensam arbetsmarknad. Det är centralt att de regionala kärnorna och tillväxtmotorerna är väl sammankopplade genom en eller flera länkar. För att hela Skåne ska växa och utvecklas behöver alla orter kopplas till någon eller några regionala kärnor och vi behöver utveckla en god tillgänglighet mellan de regionala kärnorna och orterna i deras omland. En viktig ingång i arbetet är även att se hela resan, genom att stärka den lokala tillgängligheten med ett attraktivt gång- och cykelvägnät. Att binda samman Skåne är inte bara transportinfrastruktur; utbyggda IT-tjänster och ökad tillgång på bredband kommer att vara viktiga insatser för hur tillgängligheten upplevs i Skåne.

Strukturbild för Skånes strategier för Det flerkärniga Skåne är ett viktigt verktyg för utvecklingen av de fysiska strukturerna. Att utveckla och genomföra den regionala transportinfrastrukturplanen och trafikförsörjningsprogrammet är av stor vikt. Det handlar om att agera för ökade satsningar på fler spår, nya stationer och utvecklade kollektivtrafikkoncept. Öresundsregionen och kopplingen till de sydsvenska grannregionerna är viktiga utgångspunkter i arbetet.

2. Satsa på Skånes tillväxtmotorer och regionala kärnor

Skåne är den del av landet som har störst tätortstäthet med sin finmaskiga flerkärniga ortstruktur med allt ifrån urban storstad till småstad och bysamhällen. Detta ger Skåne en attraktiv mångfald där det finns specifika styrkor i olikheterna. Det är viktigt att ta tillvara på olikheter och utveckla dess styrkor enligt strategierna för Det flerkärniga Skåne. För att Skåne ska kunna utveckla den flerkärniga ortstrukturen är det viktigt att alla orter kan och får utvecklas utifrån sin egen karaktär och sitt geografiska sammanhang. Tillväxtmotorer, regionala kärnor, tätorter och bysamhällen ska utveckla det unika som erbjuder bra service, infrastruktur och effektiv kollektivtrafik. Våra tillväxtmotorer och regionala kärnor har en central roll i att driva utvecklingen och generera synergieffekter till hela Skåne. Vi ska kraftsamla för att stärka Malmö, Lund och Helsingborg som tillväxtmotorer för att öka Skånes konkurrenskraft. Ett stärkt Kristianstad och Hässleholm som gemensam tillväxtmotor gynnar hela Skåne. Ystad, Landskrona och Trelleborg ska även stärkas som regionala kärnor utifrån sina geografiska lägen och funktioner.

3. Utveckla möjligheten att bo och verka i hela Skåne

 Den skånska flerkärnigheten, med korta avstånd mellan en mängd städer, orter och byar, innebär för många en hög livskvalitet. Det mesta finns inom räckhåll. Skånes flerkärnighet nyttjas genom att kärnorna växer sig starka med hjälp av sitt omland och att det är enkelt att förflytta sig och verka över gränser. Genom att samverka, nyttja och skapa regional variation kring utbildning, kultur, idrott, vård, offentlig och kommersiell service, arbetsplatser och boende kan Skåne erbjuda ett brett utbud av attraktiva miljöer. Vi behöver agera för ett ökat bostadsbyggande med en blandad bebyggelse och olika upplåtelseformer. Det är avgörande för Skånes utveckling att vi bygger vidare på befintlig ortstruktur med en sammanhållen bebyggelse. För att ytterligare stärka fördelen med att bo i Skåne behöver möjligheterna till arbete och utbildning på distans förbättras, inte minst genom att genomföra den skånska bredbandsstrategin och att främja utbyggd IT-infrastruktur. Skåne ska stärkas som cykelregion där närheten till vardagsfunktioner med högklassiga cykelvägar gör att cykeln blir det naturliga transportmedlet för kortare resor i Skåne. Kollektivtrafiken ska utvecklas såväl inom Skåne, som mellan Skåne och grannlänen samt Danmark.

4. Stärka stad och landsbygd utifrån sina respektive behov och utveckla samspelet mellan dem

Skåne har en omväxlande geografi med städer och samhällen men också en omfattande landsbygd, natur och hav. En välmående landsbygd är beroende av en välmående kärna eller stad och vice versa. Det är lätt att fokus hamnar på de urbana områdena men dessa områden är starkt beroende av sin omkringliggande landsbygd. Skånes skogs- och jordbruksnäringar är omfattande och utgör grundförutsättningar för livsmedelsproduktion och gröna näringar, samt ger förutsättningar för fritids- och rekreationsmöjligheter. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka, och tillsammans med en hållbar djurhållning ska vår mat ska bli ännu godare. Den skånska landsbygdens tillväxt och utvecklingspotential ska utvecklas, med fler entreprenörer, ekobönder och fler konsumenter som bryr sig och väljer ekologiskt. Samspelet mellan stad och landsbygd behöver utvecklas utifrån sina respektive styrkor och behov.

5. Utveckla Skåne hållbart och resurseffektivt

Skånes miljö är hotad. Minskad klimatpåverkan, klimatanpassning och god resurshushållning är viktiga faktorer för att Skåne ska kunna utvecklas hållbart, framförallt vad gäller resande och transporter. Förfogandet över mark och naturresurser är både en förutsättning och en begränsning för att Skåne ska kunna utvecklas. Skåne ska ha ett tydligare kretsloppstänkande avseende bland annat mat, energi och avfall. För att kunna svara upp till framtida krav behöver marktillgången hanteras varsamt och naturresurserna utnyttjas i flera led. Skåne måste bli energieffektivare och öka andelen förnyelsebar energi genom satsningar på bio-, vind- och solenergi. Vi ska aktivt arbeta för ett klimatneutralt och fossilbränslefritt Skåne 2030 och ett hållbart resande genom bland annat mobility management, cykelvägar, kollektivtrafikutveckling, biogasutbyggnad och innovativa transporter och logistiklösningar. Vi ska stimulera ett klimatanpassat, kollektivtrafiknära, förtätat, blandat och integrerat byggande med balanserad och hållbar markanvändning. Klimatsamverkan Skåne har en central roll i detta arbete.

6. Stärka det regionala samarbetet

Samarbete, både inom Skåne och med närliggande regioner, är en förutsättning för utveckling. Till det behövs relevanta och anpassade mötesplatser, arenor, forum och ”smörjmedel”, som kan stimulera samverkan och samhandling. Skåne har många etablerade forum för dialog och diskussion som fungerar bra; dessa ska stärkas, förfinas och utvecklas. På områden som saknar relevanta samarbeten ska sådana möjliggöras. Det är av särskild vikt att skapa tvärsektoriella arenor inom företagande, forskning, kultur, fysisk planering, miljö och hälsa, med sikte på ett gemensamt ledarskap mellan offentlig sektor, näringsliv, idéburen sektor och akademi. Den skånska flerkärnigheten behöver en utvecklad samverkan över kommungränserna så att utvecklingen i enskilda kommuner sker i ett regionalt perspektiv. Skåne måste i större utsträckning se möjligheterna för utveckling genom samverkan utanför Skånes gränser och stärka samarbetet med angränsande regioner inom ett flertal områden. Skånes potential finns i en ökad interaktion där orter och kommuner kan utveckla olika roller och komplettera varandra.

År 2030 ska:

  • alla Skånes kommuner ha en positiv befolkningstillväxt.
  • tillgängligheten ha förbättrats så att 80 procent av arbetsplatserna är nåbara inom 45 minuter med kollektivtrafik för Skånes invånare.
  • 100 procent av Skånes hushåll och arbetsplatser ha möjlighet till digital uppkoppling
  • 6 000 bostäder har byggts per år, med en allsidig sammansättning vad gäller upplåtelseformer, storlek och hustyper, för att matcha en årlig befolkningstillväxt på 1 procent.
  • kollektivtrafikens marknadsandel uppgå till minst 40 procent.
  • Skåne vara klimatneutralt och fossilbränslefritt.