Samhandling för utveckling

Arbetet med Skånes regionala utvecklingsstrategi inleddes hösten 2010 med en beställning av en OECD-analys av Skåne för att få en utvärdering av Skånes utmaningar och möjligheter.

Våren 2012 drevs en intern dialog inom Region Skåne för att förankra och säkra rollen som processledare. Under hösten 2012 och våren 2013 genomfördes sedan Skånesamtalen – en dialog med de skånska kommunerna om Skåne 2030. Syftet med Skånesamtalen var att identifiera viktiga frågeställningar för Skånes framtid och diskutera arbetet med en regional utvecklingsstrategi. Ambitionen var att skapa en gemensam bild av nuläget och slå fast vilka utmaningar och möjligheter Skåne står inför. Samtliga 33 kommuner besöktes på kommunstyrelsenivå av Region Skånes ledande politiker.

Inför Skånesamtalen togs ett diskussionsunderlag fram, Fokus: Skåne 2030, med viktiga frågeställningar och fakta om Skåne. Samma underlag användes när Region Skåne förde parallella diskussioner med övriga samverkansparter, såsom statliga myndigheter, högskolor och universitet, näringslivs- och branschorganisationer, idéburna organisationer, projekt och nätverk.

Kommun- och dialogmötena summerades i en övergripande punktlista och har utgjort ett viktigt underlag i arbetet med att ta fram förslag till målbild för Skåne 2030. Det första målbildsförslaget beskrevs i Tankar om Skåne 2030 och presenterades på Mötesplats Skåne sommaren 2013. Under hösten 2013 vidareutvecklades förslaget under sex större dialogmöten och kom slutligen att utgå från Det öppna Skåne 2030

Förslag till ny regional utvecklingsstrategi för Skåne var på remiss mellan den 21 januari- 23 mars 2014. Cirka 120 formella remissinstanser och 3500 personer med anknytning till Skånes utvecklingsarbete uppmanades att inkomma med synpunkter. Genom hemsidan skane2030 öppnades det också upp för andra intresserade att tycka till om remissförslaget. Under remissperioden anordnade Region Skåne ett antal olika remissdialoger för att diskutera förslaget med Skånes kommuner, statliga myndigheter, branschorganisationer, det breda näringslivet och den idéburna sektorn.

Region Skåne besökte också enskilda kommuner för djupare dialog och anordnade särskilda sittningar med andra aktörer som efterfrågade det. En medborgardialog har även genomförts genom diskussion i särskilda fokusgrupper, genom gymnasiedialog samt genom nyttjande av Skånepanelen där närmare 4000 personer ingår. Över 100 aktörer och några privatpersoner har valt att ge synpunkter på remissförslaget. Samtliga inkomna remissvar har publicerats på Region Skånes hemsida för alla att ta del av. Sammanfattningarna från de olika remissdialogerna och de inkomna remissyttrandena ligger till grund för de revideringar som har gjorts i utvecklingsstrategin.

För att ge återkoppling kring vilka synpunkter som inkommit under remissperioden och diskutera hur vi tillsammans kan göra Skåne mer attraktivt bjöd Region Skåne i april 2014 in till heldagskonferensen Attraktionskraft Skåne. Den 15 augusti 2014 anordnades Mötesplats Skåne för andra gången.

Arbetet med Skånes regionala utvecklingsstrategi har varit, och kommer att vara, en process som involverar många aktörer, från statlig till lokal nivå och över alla sektorer. Genom att på detta sätt aktivt arbeta för att i flera steg inkludera flera aktörer och hämta utgångspunkter från pågående arbete, har Skånes regionala utvecklingsstrategi byggts upp. Arbetet med Skånes regionala utvecklingsstrategi har handlat om att skapa en gemensam grund, ett gemensamt engagemang och ansvar för Skånes utveckling.