Skånepaketet

Skånepaketet var inför planperioden 2014 – 2025 en gemensam uppmaning till regeringen att satsa på skånska objekt i den nationella transportinfrastrukturplanen.

Inför arbetet med att ta fram de nationella och regionala transportinfrastrukturplanerna för år 2014–2025 lämnade Region Skåne tillsammans med de skånska kommunerna i januari år 2012 en skrivelse till infrastrukturministern med en önskan om ett samarbete med staten kring en sammanhållen satsning i Skåne: ett prioriteringspaket, Skånepaketet.

I paketetet identifierades behov och prioriterade infrastrukturinsatser i Skåne under planperioden på totalt 36 miljarder kronor. De stora behoven av satsningar är framför allt på den statliga järnvägsinfrastrukturen och sammantaget utgör järnvägssatsningar cirka 75 procent av behovet.

Fortsatta önskemål i Skåne

De beslutade planerna för perioden år 2014–2025 innehåller många viktiga satsningar. Det saknas dock flera viktiga delar som prioriterats i den regionala dialogen nämligen:

  • Södra stambanans utbyggnad med två nya spår Lund– Hässleholm
  • Västkustbanans utbyggnad till dubbelspår på återstående del, Maria–Helsingborg C
  • Spårvagn Lund C–LTH–ESS
  • Simrishamnsbanans första etapp, Malmö–Dalby
  • Mötesspår på Marieholmsbanan
  • Partiellt dubbelspår på Skånebanan Kristianstad– Hässleholm
  • Partiellt dubbelspår på Trelleborgsbanan
  • Förbättrad järnvägsanslutning till Malmö hamn
  • Kraftfulla kollektivtrafikåtgärder i Malmö och Helsingborg
  • Strategiska utredningar kring Öresundsförbindelser och höghastighetståg

Fortsatt arbete inför nästa planperiod

Arbetet med att utveckla ett starkare engagemang från parterna och tydligare åtaganden kring gemensamma projekt fortsätter för att öka förutsättningar för effektivare utbyte av insatta medel. Skåne ska fortsätta arbetet med att öka incitamenten för prioritering och för parternas delaktighet i genomförandet.

Arbetet framöver handlar dels om att genomföra beslutade planer, men även om att kraftsamla inför nästa planperiod.

Som underlag för detta behövs utvecklings- och dialogarbete kring metoder för finansiering, stärkt samspel mellan infrastrukturutveckling, kollektivtrafikutveckling och bebyggelseplanering, förberedelser för kommande fasta förbindelser över Öresund och andra stora investeringar.

Åtgärdsvalstudier blir ett viktigt verktyg för att tydliggöra lämpliga åtgärder och för att höja planberedskapen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter