Hållbart resande

Region Skåne arbetar strategisk för att driva och stödja utvecklingen för ett hållbart transportsystem.

Transportsektorns negativa påverkan på klimat och miljö är en stor utmaning att lösa och för Region Skåne är det angeläget att inkludera ett hållbarhetsperspektiv på resor och transporter på bred front i Skåne och i den egna verksamheten.

Ett strategiskt arbete på bred front

Transporter är en viktig del för Skånes utveckling men det är nödvändigt att transportsystemet utvecklas på ett sätt som är effektivare, där andelen förnybara drivmedel ökar och där allt fler resor görs med kollektivtrafik, cykel eller gång. Viktigt för arbetet är att alla trafikslag och alla färdmedel beaktas liksom alla typer av åtgärder för att vi gemensamt ska nå ett hållbart transportsystem.

Region Skåne arbetar strategisk för att driva och stödja utvecklingen för ett hållbart transportsystem inom områdena:

  • Fysisk planering
  • Beteendepåverkan
  • Kollektivtrafik
  • Teknikutveckling och förnybara drivmedel
  • Transportbehov och överflyttning

Mobilitetsplan för Skåne

Under 2016 tog Region Skåne fram ett remissförslag till Mobilitetsplan för Skåne som fokuserar på användandet av infrastrukturen. Det är en fördjupning av remissversionen Strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050.

I förslaget till mobilitetsplanen beskrivs olika samverkansområden och exempel på insatser för att öka andelen skåningar som går, cyklar, åker kollektivt och använder fossilfria drivmedel. Insatserna kan innebära allt från beteende- och attitydpåverkan till effektiv användning av infrastrukturen för att uppnå ett hållbart resande i Skåne.

Samverkansområden som lyfts i planen:

  • Resmöjligheter för barn och unga
  • Hållbart resande på arbetsplatser
  • Fritids- och serviceresor
  • Effektiv inpendling till större orter
  • Resandet inom orter

Se remissförslaget 

Regionala utvecklingsnämnden godkände förslaget till mobilitetsplan på sitt sammanträde 21 april 2017.

Regionala utvecklingsnämnden 21 april

100 procent fossilbränslefritt år 2020

Region Skåne antog år 2009 målet om 100 procent fossilbränslefritt år 2020 för egna transporter, resor eller köpta transporttjänster samt uppvärmning av fastigheter och uppmanar andra organisationer i Skåne att ansluta sig till utmaningen.

100 % fossilbränslefritt Skåne 2020

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter