Bredband i Skåne och Blekinge

Skåne och Blekinge har höga mål att det ska finnas tillgång till bredband med hög hastighet för både hushåll och företag tillgängligt 2020.

Målet gäller både för Sverige och de båda länen ha 95 procents 
internetuppkopplingar på minst 100 Mb/s, för både hushåll och företag. För göra det möjligt driver Region Skåne projektet Fiber till alla i Blekinge och Skåne (FABS), ett EU-finansierat utvecklingsprojekt, tillsammans med Region Blekinge, Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge samt Netport Science park.

Bredbandsutveckling för kommuner

Projektet är en samverkanspart som erbjuder olika stödformer till kommunerna i deras bredbandsutveckling. Stödet varierar beroende på hur långt de olika kommunerna kommit. Målet är att alla 38 kommuner ska få någon form av stöd i sin fortsatta utbyggnad av fiberbaserat bredband.

Projektet samverkar också med olika fiberföreningar. På sikt är projektet också inriktat på att ge exempel på nyttan med fiber, för att öka utbyggnaden av bredband och samhällsutvecklingen digitalt.

Samverkan med kommuner

FABS-projektet har påbörjat besök hos de 38 kommunerna för att göra en nulägesanalys av bredbandsutbyggnaden. Ytterligare steg är att bilda ett nätverk för bredbandssamordnarna, för att hålla kontinuerlig dialog.

Tidigare dialogmöten

Första nätverksträffen för bredbandssamordnare i Skåne.

Tre dialogmöten gjordes i de båda länen med kommuner, fiberföreningar och operatörer kring temat:  
Hur bygger vi bredband på kommersiella villkor utan stödmedel? (pdf) 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter