Bredband i Skåne och Blekinge

Skåne och Blekinge har höga mål att det ska finnas tillgång till bredband med hög hastighet för både hushåll och företag tillgängligt 2020.

Målet gäller både för Sverige och Blekinge med 90 procents 
internetuppkopplingar på minst 100 Mb/s, för både hushåll och företag. Skåne har satt målet högre med 95 procent. För göra det möjligt driver Region Skåne projektet Fiber till alla i Blekinge och Skåne (FABS), ett EU-finansierat utvecklingsprojekt, tillsammans med Region Blekinge, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelserna i Skåne och Blekinge  samt Netport Science park.

Bredbandsutbyggnaden i båda länen

Projektet är en samverkanspart som erbjuder olika stödformer till alla de 38 kommunerna i deras bredbandutbyggnad. Stödet varierar beroende på hur långt de olika kommunerna kommit. Projektet är också inriktat på att ge exempel på nyttan med fiber, för att öka förståelsen för utbyggnaden av bredband och samhällsutvecklingen digitalt.

Samverkan med kommuner

Projektet har påbörjat besök hos de 38 kommunerna för att tillsammans göra nulägesanalys av bredbandsutbyggnaden.
För att hålla en kontiuerlig dialog med bredbandsamordnarna har
ett nätverk bildats. Det finns en digital mötegrupp på facebook 
och även nätverksträffar under året.

Tidigare nätverksträff och dialogmöten

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter