Cykel i Skåne

Region Skåne arbetar för att stärka Skåne som cykelregion, främja cykelkulturen och och bli en plats där cykeln är det naturliga färdmedlet för kortare resor.

Cykelstrategi för Skåne

Under 2015 och 2016 arbetade Region Skåne i dialog med Skånes kommuner med att ta fram ett remissunderlag till Cykelstrategi för Skåne. Ambitionen med strategin att synliggöra vilka vägval och prioriteringar som krävs för att utveckla Skåne som Sveriges främsta cykelregion, öka cyklingen och göra den säkrare.

Remissperioden avslutades 14 oktober 2016 och nu går vi igenom alla synpunkter. Målsättningen är att ha ett dokument färdigt för politiskt beslut i början av 2017. 

Strategin kommer att innehålla allt från beteende- och attitydpåverkansinsatser till infrastrukturåtgärder. Fokus kommer att ligga på att utveckla cyklingen i Skåne.

Under arbetets gång har följande underlagsrapporter tagits fram (pdf:er, öppnas i nytt fönster): 

Cykelvägsplanen

Cykelvägsplanen hanterar i huvudsak ny- och ombyggnader av cykelvägar längs statliga vägar i Skåne. Planen är en fördjupning till den regionala transportinfrastrukturplanen (RTI-planen) för åren 2014–2025.

Cykelvägsplanen

I RTI-planen finns en ansats om vilka insatsområden för cykel som är prioriterade och huvudsakligen handlar det om fysiska åtgärder. I cykelvägsplanen finns en prioritering av dessa insatser.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter