Prioriterade områden inom Kompetenssamverkan Skåne

Kompetenssamverkan Skåne har enats om 8 prioriterade områden att arbeta med.

KoSS-cirkeln uppdateras ständigt med nya insatser.

Insatser inom prioriterade områden

 • Samverkan mellan arbetslivet och utbildningssystemen

  Samverkansinlärning (SI)

  SI är ett komplement till den ordinarie undervisningen. Tanken med SI är att inlärningen av ett ämne förstärks genom utbyte av tankar och idéer mellan studenter/elever. Konkret sker SI i möten om ca 5 – 15 studenter/elever där diskussionerna leds av äldre studenter.

  Nationellt centrum för Supplemental Instruction, SI

  Teknikcollege

  Teknikcollege erbjuder tekniska utbildningar av hög kvalitet i nära samarbete med svenska teknik- och industriföretag.

  Teknikcollege Skåne 

  Vård- och omsorgscollege

  Vård- och omsorgscollege är ingen skola utan ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb. Redan anställda får utveckling i sitt arbete. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel.

  Vård- och omsorgscollege Skåne

  Kontaktperson:

  Sandra Lindeskog 
  Region Skåne 
  Contact

 • Utlandsföddas möjligheter på arbetsmarknaden

  Yrkes-SFI

  Utveckla en regional plattform för yrkes-sfi i Skåne. Utbildning i svenska för invandrare (sfi) ger grundläggande kunskaper i det svenska språket men räcker oftast inte för att nyanlända kvinnor och män ska kunna etablera sig i arbetslivet. Många har behov av ytterligare utbildningsinsatser, ofta i form av en yrkesutbildning. Ett sätt att förkorta vägen till arbete och egenförsörjning är att erbjuda sfi i kombination med yrkesutbildning. 

  Förstudien: Regional plattform för yrkes-SFI i Skåne

  Kontaktperson:

  Helena Hölerman
  Länsstyrelsen Skåne
  Contact

 • Utveckla vuxenutbildningen

  Validering av livslångt lärande (effektivt) - VALLE

  Med VALLE vill Kommunförbundet Skåne, inom ramen för Kompetenssamverkan Skåne, tillsammans med andra aktörer undersöka och värdera möjligheterna att kunna etablera en regional stödplattform för validering i Skåne. Det övergripande målet är att fler individer ska kunna erbjudas validering i Skåne.

  VALLE 2.0 – Validering av livslångt lärande (effektivt)

  Rapport: Framtidens yrkeshögskola inom teknik och tillverkning

  I denna utredning beskrivs tillverkningsindustrins betydelse utifrån ett kompetensförsörjningsperspektiv och med yrkeshögskolan i fokus.

  I rapporten argumenteras för att yrkeshögskolan är en relativt ny utbildningsform som har stora utvecklingsmöjligheter men som behöver stärkas.

  Efter kartläggning bland utbildningsanordnare och företrädare från arbetslivet lämnar Region Skåne, inom ramen för Kompetenssamverkan Skåne, i denna rapport en del rekommendationer som aktörer på nationell, regional och lokal nivå bör genomföra.

  Framtidens Yrkeshögskola inom teknik och tillverkning

  Kontaktperson:

  Jan-Åke Johansson
  Kommunförbundet Skåne
  Contact

 • Lärar-, utbildnings- och skolutveckling

  Samverkansinlärning

  SI är ett komplement till den ordinarie undervisningen. Tanken med SI är att inlärningen av ett ämne förstärks genom utbyte av tankar och idéer mellan studenter/elever. Konkret sker SI i möten om ca 5 – 15 studenter/elever där diskussionerna leds av äldre studenter. 

  Nationellt centrum för Supplemental Instruction, SI

  Dimensionering

  Skåne är i stort behov av studieplatser i förskollärar- och lärarutbildning.I Skåne finns ett gott samarbete mellan de kommunala skolhuvudmännen och lärosätena. Under det senaste året har detta förstärkts ytterligare genom etablerandet av ett regionalt samverkansråd. I detta samverkansorgan diskuteras för närvarande intensivt dimensioneringsfrågan, det vill säga hur många nya förskollärare och lärare som alla prognoser visar på behov för barns och ungdomars utbildning i vår region. Nationella prognoser  (SCB) visar på brist ca 30 % i förhållande till tillgången inom vissa lärarkategorier. Regionala prognoser visar också på att tillgången på lärare inte motsvarar behovet.

  Antalet utbildningsplatser vid lärosätena i Skåne motsvarar inte det behov som föreligger i regionen. Andelen utbildningsplatser i Skåne år 2015 är 9 % och i Stockholm 18 % av andelen utbildningsplatser.

  Regionala samverkansrådet för skollagsstyrda verksamheter har tillsatt en arbetsgrupp för att utarbeta en regional strategi kring lärarutbildningen och behöriga lärare på sikt.  Dimensioneringsuppdraget följs och stöds av KoSS.

  Kontaktperson:

  Jan-Åke Johansson
  Kommunförbundet Skåne
  Contact

 • Ungas väg till utbildning och arbete

  Arbetsmarknadskunskap.se

  Region Skåne och Kommunförbundet Skåne genomför inom ramen för Kompetenssamverkan Skåne, en förstudie om Skånes förutsättningar att använda sig av Arbetsmarknadskunskap. Bjuv, Hässleholm, Staffanstorp, Trelleborg, Tomelilla och Vellinge kommun kommer att kostnadsfritt delta som pilotkommuner. 

  Arbetsmarknadskunskap.se

  Hur kan Studie- och yrkesvägledning skapa regional tillväxt?

  En stor utmaning i regionen är att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasiet och som avslutar gymnasieskolan med fullständiga betyg samt att förbättra matchningen arbetsmarknaden. Där är en kvalitativ studie- och yrkesvägledning en viktig framgångsfaktor.

  Under hösten 2014 och våren 2015 har ett utvecklingsarbete bedrivits tillsammans med Kommunförbundet Skåne i fyra kommuner i Skåne. Lund, Östra Göinge, Skurup och Landskrona. 

  En utbildningsgaranti – möjligheter på regional nivå

  Trots att gymnasiekompetensen är stark sammanlänkad med ungdomarnas framtida försörjnings- och etableringsmöjligheter framträder det i Skåne en dyster bild gällande ungdomarnas studieresultat (dock stora skillnader mellan kommunerna). Nästan hälften av Skånes kommuner ligger under riksgenomsnittet. När det gäller andelen elever som i årskurs 9 har uppnått målen i samtliga ämnen under våren 2013 är bilden inte lika nedslående. Skåne hävdar sig på ett positivt sätt i ett nationellt perspektiv och visar även bättre resultat jämfört med Stockholms län och Västra Götaland. Slutsatsen är att Skåne uppvisar tillfredsställande resultat på grundskolenivå dock betydligt sämre resultat på gymnasienivå.

  Rapport: Utbildningsgaranti - möjligheter på regional nivå

  Kontaktperson:

  Charlotta Levin
  Region Skåne
  Contact

 • Kompetensförsörjning inom vård och omsorg

  Vård- och omsorgscollege

  Vård- och omsorgscollege är ingen skola utan ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb. Redan anställda får utveckling i sitt arbete. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel.

  Vård- och omsorgscollege Skåne

  Kontaktperson:

  Jan-Åke Johansson
  Kommunförbundet Skåne
  Contact

 • Intresset för teknik- och naturvetenskapliga utbildningar

  Teknikcollege

  Teknikcollege erbjuder tekniska utbildningar av hög kvalitet i nära samarbete med svenska teknik- och industriföretag.

  Teknikcollege Skåne 

  Blixtlåset - Svenska Gymnasiemästerskapen för Uppfinnare!

  Tävlingen till en mötesplats för alla inom gymnasiesverige som vill satsa på lärande, kreativa och utvecklande projekt. Kompetenssamverkan Skåne är involverade genom Teknikcollege Skåne.

  Blixtlåset

  Yrkes-SM 2016 - Sveriges jobbigaste evenemang

  Yrkes-SM är Sveriges största satsning för att öka intresset och rekryteringen till moderna yrkesutbildningar inom bygg, design, industri, it, service, vård- och tekniksektorn. Genom ett stort och innehållsrikt tävlings- och uppvisningsarrangemang vartannat år tävlar och mäter hundratals av Sveriges mest yrkesskickliga ungdomar sina krafter mot varandra inom ett 30-40-tal yrken. Under tre intensiva dagar erbjuds skolor och allmänhet att gratis få besöka det uppemot 14 000 kvm stora arrangemanget för att få möjligheten att titta, fråga och själva få pröva på

  Kompetenssamverkan Skåne är partner Yrkes SM 2016.

  Yrkes-SM 2016

  Kontaktperson:

  Sandra Lindeskog 
  Region Skåne 
  Contact

 • En könsintegrerad arbetsmarknad

  Skåne har liksom Sverige som helhet och Europa en starkt könsuppdelad arbetsmarknad. För att Skåne ska utvecklas både som producent av innovativa idéer och som expansiv region behöver länet ligga i framkant när det gäller att skapa en öppen och inkluderande miljö som gör att allas kompetens tas tillvara och varje individ får utvecklas utifrån sin egen specifika potential.

  Om Skåne lyckas bryta den könssegregerade arbetsmarknaden har regionen en stor konkurrensfördel inför framtiden. Om detta också kopplas till insatser för ökad integration på arbetsmarknaden kan det skapas en stark dynamisk utveckling i regionen.
  Könssegregationen i Skåne är mångfasetterad och kräver insatser på många områden för att överbryggas.

  Delegationen för jämställdhet i arbetslivet har avslutat sitt regeringsuppdrag och lämnat över sitt slutbetänkande ”Hela lönen, hela tiden – utmaningar för ett jämställt arbetsliv” (SOU 2015:50).
  Betänkande och forskarrapporter som finns kopplade till denna kan laddas ned på http://jamstalldhetiarbetslivet.se/.

  Regional statistik om den könssegregerade arbetsmarknaden hittar du på:
  http://www.lansstyrelsen.se/skane/SiteCollectionDocuments/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/fickbok-Skane-2015_WEBB.pdf

  Kontaktperson:

  Helene Brewer
  Länsstyrelsen Skåne 
  Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter