Jämställd regional tillväxt

Region Skåne har fått ett nytt uppdrag av regeringen om jämställd regional tillväxt 2016-2018. Det övergripande målet med uppdraget är att kvinnor och män ska ha samma förutsättningar att nå inflytande i det regionala tillväxtarbetet och få tillgång till resurser.

En första fas i uppdraget har inneburit framtagandet av en nuläges- och behovsanalys med tre regionala prioriteringar som ligger till grund för arbetet under 2016-2018:

  • Tillämpa jämställdhets- och intersektionalitetsperspektiven inom innovationsområdena i Skåne
  • Utveckla en kommunikationsmodell för en mer inkluderande arbetsmarknad i Skåne
  • Tillämpa jämställdhets- och intersektionalitetsperspektiven inom klusterinitiativen för mer inkluderande branscher i Skåne.

Inom ramen för uppdraget om jämställd regional 2012-2014 tog Region Skåne även fram en handlingsplan för jämställd regional tillväxt. Sju utmaningar identifierades:

  • Skåne har en könssegregerad arbetsmarknad.
  • Könsstereotyper präglar ungas utbildningsval.
  • Att skapa långsiktighet kring jämställdhet är en viktig utvecklingsfråga.
  • Det finns för lite kunskap kring kopplingarna mellan jämställdhet och tillväxt.
  • Kunskapen i vad jämställdhetsintegrering innebär är bristfällig.
  • Jämställdhetsperspektivet tenderar att bli ett separat ”spår”.
  • Arbetslösheten bland invandrarkvinnor är betydligt högre än den bland såväl utrikes födda män som bland infödda svenska män och kvinnor.

 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter