Miljövårdsfonden_740.jpg

Region Skånes miljövårdsfond

Har du en idé som skulle kunna förändra Skånes miljö till det bättre? Då har du goda chanser att omsätta dina tankar i praktisk handling.

Region Skånes delar varje år ut pengar ur miljövårdsfonden. Pengarna går till projekt som på olika sätt vårdar och utvecklar natur- och kulturmiljön i Skåne och som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling, i enlighet med miljöstrategiskt program för Region Skåne.

Fonden eftersträvar att förverkliga ett stort antal idéer som passar i det lokala formatet, men som ändå gynnar en stor del av Skåne.

Tänk på att minst 50 procent av finaniseringen måste vara på plats när du skickar in din ansökan. 

Skicka in din ansökan mellan 15 augusti – 15 september 2016.

Se alla projekt som fick bidrag 2015 (pdf, öppnas i nytt fönster)

Ansökningsformulär (pdf, öppnas i nytt fönster)

Ansök ur fonden genom att ladda ner formuläret, fylla i det, spara och skicka till:
Contact

Skicka även en signerad papperskopia till:
Bo Fransman
Region Skåne
291 89 Kristianstad

Det här kan du få bidrag för:

Alla projekt måste vara av pilot- och utvecklingskaraktär, gärna Skåneövergripande, vara väl avgränsade i tiden (inte längre än två år), och falla inom någon av nedanstående kategorier:

  • konkreta åtgärder (t.ex. konferenser, filmer, böcker)
  • information (t.ex. utbildningar, nätverk)
  • kartläggning (t.ex. förstudier, inventeringar)
  • tillämpad forskning (t.ex. steget efter grundforskning )

Fonden ger bidrag med maximalt 50 procent av totalkostnaden. För egeninsats gäller 181 kr/timme för ideellt arbete och 300–825 kr/timme enligt Energimyndighetens praxis.

Energimyndigheten.se

Du som söker är:

Organisation, kommun, högskola, universitet, enskild person eller företagare.

Exempel på projekt som delfinansieras av fonden

I Kristianstad kommun pågår just nu projektet "Klimateffekter i förhållande till natur och kulturmiljöer utmed västra hanöbukten", som delvis finansieras av Miljövårdsfonden. Projektets syfte är att planera för klimatförändringarnas effekter på natur- och kulturmiljöer längs Hanöbuktenför att säkra värden i stråk av mellankommunalt intresse.

Projektrapport "Klimateffekter i förhållande till natur och kulturmiljöer utmed västra hanöbukten" (pdf, öppnas i nytt fönster)

Det här får du inte bidrag för:

  • grundforskning
  • investering i privat egendom och inventarier
  • projekt som faller inom ramen för kommunens egna ansvarsområden
  • pågående eller ofullständigt finansierade projekt
  • riktat företagsstöd

Beslut om medel ur fonden tas av Regionala utvecklingsnämnden. Pengarna fördelas av enheten för miljöstrategier inom Område Samhällsplanering.

Miljökriterier att uppfylla om du får bidrag

Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås. Verksamheter som får en summa av minst sex prisbasbelopp under ett år (265 800 kronor 2016) ska via Region Skånes miljöbevis redovisa att de uppfyller detta genom att fylla i en checklista med kriterier, senast sex månader efter att bidraget beviljats.
Läs mer om Region Skånes miljöbevis

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter