Verksamhetsbidrag

Region Skånes kulturnämnd fördelar verksamhetsbidrag till ett antal olika aktörer i kultursektorn i Skåne. Bidragen är fleråriga och ges till verksamheter med regional betydelse i enlighet med Regional kulturplan för Skåne. 

De verksamheter som beviljas verksamhetsbidrag ska tillsammans bidra till ett kulturutbud med bredd och spets för medborgarna i Skåne, som både är geografiskt spritt och representerar olika konst- och kulturformer.

Verksamheten måste även ha stöd/bidrag från kommun och/eller stat. Verksamhetsbidrag beviljas inte retroaktivt.

Ansökan årligen

Verksamhetsbidrag söks, redovisas och omprövas årligen. Ansökan och redovisning av verksamhetsbidrag görs digitalt via Kulturdatabasen.se under våren och särskild information skickas ut via e-post till i förväg angivna kontaktpersoner på respektive organisation. Redovisning av verksamhetsbidrag ska åtföljas av årsredovisning och revisionsrapport.

Den 1 januari 2017 öppnar kulturdatabasen är för ansökan om verksamhetsbidrag för 2018 och redovisning av verksamhetsbidrag 2016. Support gällande kulturdatabasen ges från 15 februari.

Redovisning och ansökan svara vara inskickade i kulturdatabasen senast 15 mars 2017.

Bidrag beviljas inte till organisation som har skulder till staten för skatt eller avgift. Bidrag får inte heller lämnas till organisation som ansökt om konkurs eller är i likvidation.

Handläggning och beslut

Beslut om verksamhetsbidrag tas av kulturnämnden i december året före bidragsåret. 

Miljökriterier att uppfylla om du får bidrag


Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås. Verksamheter som får en summa av minst sex prisbasbelopp under ett år (265 800 kronor 2016) ska via Region Skånes miljöbevis redovisa att de uppfyller detta genom att fylla i en checklista senast sex månader efter att bidraget beviljats.

Läs mer om Region Skånes miljöbevis

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter