Utvecklingsbidrag

Vi välkomnar professionella aktörer inom kultursektorn som vill testa nya konstnärliga idéer eller metoder, som vill engagera nya målgrupper eller samarbeta med nya parter så att fler människor får tillgång till Skånes kulturliv. Med våra utvecklingsbidrag vill vi få idéer att växa och bli del i det som gör att Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med bredd och spets.

Sista ansökningsdag för årets första ansökningsomgång var den 1 februari 2017. Beslut om vilka ansökningar som får bidrag publiceras på hemsidan den 27 mars. 

En andra ansökningsomgång kommer att utlysas under 2017. Sista ansökningsdag för den andra utlysningen blir 15 september 2017.

Vem kan söka?

Professionella aktörer inom kultursektorn kan söka utvecklingsbidrag. Bidrag kan sökas av juridiska personer (till exempel ideella eller ekonomiska föreningar, organisationer, kommuner, bolag, stiftelser) och enskilda firmor. Kulturnämnden beviljar inte bidrag till enskilda kulturutövare (fysisk person).

Bidrag kan sökas av aktörer som är verksamma i Skåne och till projekt som äger rum i Skåne, med undantag för internationellt kultursamarbete som kan äga rum utanför Skåne.

Verksamheter som har verksamhetsbidrag från Region Skåne kan söka utvecklingsbidrag. En samlad bedömning görs då av vilket utvecklingsuppdrag som redan ligger inom befintligt verksamhetsbidrag.

Möjlighet finns att söka utvecklingsbidrag för fleråriga utvecklingsprojekt. Ansökan ska då även innehålla projektbeskrivning och budget för hela perioden. Bidrag beviljas dock för ett år i taget och ny ansökan görs för respektive år.

Kollektivavtal eller motsvarande avtal på arbetsmarknad ska tillämpas.

När enskild firma söker

Enskild firma som söker bidrag ska lämna uppgift om F-skattsedel. Förvaltningen kan begära kreditupplysning inför beslut om bidragsgivning.

Medfinansiering

Region Skåne kan endast vara delfinansiär. Bidrag beviljas därför endast till satsningar som även får stöd av annan finansiär. Undantag kan göras för ansökningar om belopp under 50 000 kronor.

För vad kan man inte söka?

Bidrag beviljas inte till drift av ordinarie verksamhet eller pågående projekt. Bidrag ges inte heller till investeringar i lokaler eller utrustning. Bidrag beviljas inte till inspelning av musik, produktion av media, böcker, film, konstverk etc.

När kan man söka?

Ansökningsperioden för den första ansökningsomgången 2017 pågår från den 9 januari till och med den 1 februari. Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen som är den 1 februari avvisas.

En andra ansökningsomgång kommer att utlysas under 2017. Sista ansökningsdag för den andra utlysningen blir 15 september 2017.

Hur söker man?

Ansökan görs digitalt via Kulturdatabasen. Ansökan ska skrivas på svenska och en fullständig projektbeskrivning ska bifogas ansökan. Ofullständigt ifylld ansökning i Kulturdatabasen behandlas inte.

Du kan kontakta kulturförvaltningen för information och rådgivning innan du gör ansökan.

Till kulturdatabasen

Support för frågor om ansökan och villkor

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller bidragsvillkoren kontaktar du ansvarig utvecklare.

Rådgivning bidragsansökningar

Support för tekniska frågor

Om du har tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan, skickar du din fråga till Kultur Skånes support: Contact. Ditt e-brev besvaras normalt inom en till två dagar.

Vill du ha hjälp av Kultur Skånes support bör du ta kontakt i god tid.

Beredning och beslut om bidrag

Ansökningarna bedöms och bereds av en grupp utvecklare inom kulturförvaltningen. Yttranden inhämtas också från externa sakkunniga referenspersoner från olika konst- och kulturområden. Slutgiltigt beslut tas av förvaltningschef. När bidraget överstiger sex prisbasbelopp (265 800 kronor 2016) tas beslutet av Region Skånes kulturnämnd.

Beslut om bidrag under sex prisbasbelopp meddelas 27 mars 2017 på Region Skånes hemsida och via e-post. Bidrag över sex prisbasbelopp beslutas av Region Skånes kulturnämnd 12 april 2017.

Kulturnämnden prioriterar

Kulturnämndens utvecklingsbidrag ska ta vara på och synliggöra idéer till utveckling inom kulturområdet. De ska stimulera och stödja Skånes professionella kulturliv och bidra till ett brett kulturutbud för invånare och besökare. Utvecklingsprojekten ska ha ett regionalt mervärde och medverka till Skånes utveckling och attraktionskraft. Projekten ska representera olika konst- och kulturformer och bidra till kulturell mångfald och ökad jämställdhet. Även interregionalt och internationellt samarbete på kulturområdet ska tas tillvara. Barn och unga och nationella minoriteter är kulturpolitiskt prioriterade målgrupper.

Projekt som beviljas utvecklingsbidrag ska bidra till att Region Skånes kulturpolitiska mål nås:

 • Skåne har ett rikt konst- och kulturliv av hög kvalitet med både bredd och spets
 • Alla har möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och kulturupplevelser

Hur bedöms ansökningarna?

Ansökningarna om utvecklingsbidrag ska bedömas utifrån strategier och insatser i Regional Kulturplan för Skåne 2016-2019 och följande, inte rangordnade kriterier:

Regionalt mervärde

 • nyskapande och experimentellt
 • kvalitet och konstnärlig höjd
 • tillgänglighet, geografisk spridning och betydelse för hela Skåne
 • uppbyggnad av strukturer och sammanhang, metodutveckling

Samverkan

 • samverkan med annan part/aktör
 • utbyte mellan konst- och kulturformer

Målgrupper och deltagande

 • vidgat deltagande och nya publikgrupper
 • kulturutveckling för och/eller med barn och unga och unga vuxna

Genomförande

 • syfte, insatser/aktiviteter och förväntade resultat
 • genomförbarhet och kompetens
 • utbyte och spridning av erfarenheter, metoder, kompetens

Miljökriterier att uppfylla om du får bidrag

Alla verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Skåne ska ta ansvar för sin miljöpåverkan och bidra till att Region Skånes miljöpolicy och miljömål uppnås. Verksamheter som får en summa av minst sex prisbasbelopp under ett år (265 800 kronor 2016) ska via Region Skånes miljöbevis redovisa att de uppfyller detta genom att fylla i en checklista senast sex månader efter att bidraget har beviljats.
Läs mer om Region Skånes miljöbevis

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter