Sök bidrag till internationell residensutveckling inom kulturområdet

Region Skåne satsar under treårsperioden 2015-2017 på internationella konstnärsresidens i Skåne för att stärka befintliga och utveckla fler residens för konstnärer och kulturutövare från andra länder. 

Årets ansökningsomgång öppnade den 22 augusti och sista ansökningsdag var den 19 september. I årets budget har 950 000 kronor avsatts för att stimulera fler kulturaktörer i Skåne att bjuda in professionella konstnärer och kulturutövare.

Syfte

Fler gränsöverskridande möten utvecklar konst- och kulturlivet i regionen och kan bidra både till ett ökat utbud och till att bredda kontaktytorna mellan svenska och internationella kulturutövare. Skåne stärks som en attraktiv produktionsplats för konst och kultur. Satsningen ska bidra till att utveckla Skåne som en öppen och attraktiv region i enlighet med Regional kulturplan för Skåne 2013-2015 och den regionala utvecklingsstrategin – Det öppna Skåne 2030. 

Vem kan söka?

Professionella aktörer inom kultursektorn kan söka bidrag till internationell residensutveckling. Sökande ska vara juridiska personer (föreningar, organisationer,  kommuner, bolag, stiftelser med flera).

För vad kan man söka?

Bidraget kan sökas för residenssatsningar i Skåne som genomförs under tiden hösten 2016 till och med 2017, inom alla professionella konst- och kulturfält.  Ett långsiktigt perspektiv i satsningarna eftersträvas. Kulturnämnden ser positivt på om residensen har en tydlig förankring i kommunen.

Bidraget ger kulturaktörer möjlighet att bjuda in yrkesverksamma konstnärer och kulturutövare från andra länder till längre eller kortare arbetsvistelser. Kultur­aktörerna väljer själv konstnärer och kulturutövare utifrån sina egna kriterier. Bidrag kan sökas för att täcka kostnader för resor, traktamenten, boende, koordinering/ projektledning i samband med residensutveckling.

Vid bedömning av ansökningarna prioriteras residensprojekt som har:

  • en tydlig målsättning och tidsplanering
  • kapacitet att stödja kulturutövarnas arbetsprocesser
  • samverkansparter, t.ex. kommuner och/eller andra kulturaktörer
  • ambitioner att skapa kontaktytor både inom det egna konstområdet och utanför (lokalt, regionalt, nationellt och internationellt)

Hur söker man?

Bidrag på upp till 250 000 kronor kan sökas mellan den 22 augusti och 19 september 2016. Ansökan görs digitalt via Kulturdatabasen.se. En fullständig projektbeskrivning ska bifogas ansökan.

Kulturdatabasen.se

Ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte. Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen kommer att avvisas.

Support för frågor om ansökan och villkor

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller bidragsvillkoren kontaktar du ansvarig utvecklare. 

Support för tekniska frågor

Har du tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan skicka in din fråga till Kultur Skånes support Contact
Ditt e-brev besvaras normalt inom loppet av 1 till 2 dagar.

Vill du ha hjälp av Kultur Skånes support bör du ta kontakt i god tid, gärna före sista ansökningsdagen och senast kl. 11.00 ansökningsdagen. Vi har endast begränsade möjligheter att hjälpa den som tar kontakt senare.

Handläggning och beslut

Ansökningar bereds av en arbetsgrupp av berörda handläggare på Kultur Skåne. Beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag tas i oktober 2016.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter