Bidrag till digital utveckling – ”developer in residence”

Region Skåne vill skapa bättre förutsättningar för Skånes kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur.

Kulturverksamheter som får verksamhetsbidrag från Region Skåne kunde söka bidrag för att anställa en utvecklare med särskild kompetens inom det digitala området – en så kallad developer in residence. Sista ansökningsdag var den 31 augusti. 

En developer in residence kan ha olika roller och tekniska kompetenser. Genom att anställa en developer in residence kan verksamheten i sin vardag tillföras kompetens inom det digitala området. Utvecklaren ska kunna arbeta tillsammans med ordinarie personal och ledning för att identifiera utvecklingsmöjligheter och initiera projekt. Vilken typ av utveckling som skulle betyda mest för verksamheten definieras av den samma. Vilka kompetenser som utvecklaren behöver ha formuleras av den verksamheten som vill att anställda en sådan.

Vem kan söka?

Bidraget kan sökas av mottagare av verksamhetsbidrag från Region Skåne. Verksamheter som arbetar med pågående developer in residence-projekt kan inte söka i denna ansökningsomgång. 

För vad kan man söka?

Bidraget kan sökas för anställning av developer in residence i Skåne. Projektet ska påbörjas under 2016 och de projekt som får stöd ska redovisas senast 2017-12-31. Det är positivt om projekten genomförs i samverkan mellan verksamhetsbidragsmottagare och andra aktörer inom och/eller utanför kultursektorn.

När kan man söka?

Bidrag kan sökas mellan den 9 juni och 31 augusti 2016.

Hur kan man söka?

Ansökan görs digitalt via Kulturdatabasen.se. En fullständig projektbeskrivning ska bifogas ansökan.

Kulturdatabasen.se

Vid bedömning av ansökningarna ses positivt på projekt som har:

  • samverkansparter, till exempel kommuner och/eller andra kulturaktörer
  • ambitioner att skapa kontaktytor både inom det egna kulturområdet och utanför (lokalt, regionalt, nationellt och internationellt)
  • långsiktighet

Ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte. Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen kommer att avvisas.

Support

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller bidragsvillkoren kontaktar du ansvarig utvecklare. Har du tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan skicka in din fråga till Kultur Skånes support Contact

Ditt e-brev besvaras normalt inom loppet av 1 till 2 dagar.

Vill du ha hjälp av Kultur Skånes support bör du ta kontakt i god tid, gärna före sista ansökningsdagen och senast kl. 11.00 ansökningsdagen. Vi har endast begränsade möjligheter att hjälpa den som tar kontakt senare.

Handläggning och beslut

Ansökningar bereds av en arbetsgrupp av berörda handläggare på Kultur Skåne. Beslut om vilka ansökningar som beviljas bidrag tas av kulturchefen i oktober 2016.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter