Bidrag för att med konst och kultur underlätta integration och interkulturella möten

Kulturpolitiken har en central roll inom ramen för den samhällsgemensamma uppgiften att förbättra mottagandet av människor på flykt, underlätta integrationen och interkulturella möten.

Region Skåne gör en särskild utlysning med projektbidrag som kan sökas, dels av kommunerna i samverkan, dels av de professionella kulturorganisationerna i samarbete med föreningar och/eller folkbildningen.

Bidrag kunde sökas från den 22 augusti, med sista ansökningsdag den 19 september.

Bidrag som kommunerna kan söka

Kommuner kan söka bidrag för att i samverkan med andra kommuner utveckla metoder och verksamhet som med hjälp av konst och kultur förbättrar mottagandet av människor på flykt och underlättar integration samt interkulturella möten.

Vem kan söka?

En kommun i Skåne som har planerat och/eller etablerat ett samarbete med en eller flera andra skånska kommuner.

För vad kan man söka?

Region Skåne söker projekt där asylsökande och nyanlända tillsammans med invånare i kommunerna involveras i integrationsprocesser med hjälp av konst och kultur. De projekt som får stöd ska redovisas senast 2017-10-31.

Vid bedömning av ansökningarna prioriteras projekt som:

  • Handlar om att undersöka, testa och använda olika metoder och arbetssätt för integrationsarbetet.
  • Använder konstens och kulturens metoder och kompetenser.
  • Skapar processer som ger mer kunskap om, synlighet av och förståelse för de kulturer och levnadssätt som finns både bland invånare i kommunen och de som nyligen har flyttat in.

Bidrag som det professionella kulturlivets organisationer kan söka

Bidrag för insatser riktade till asylsökande och nyanlända barns och ungas möte med konst och kultur.

Vem kan söka?

Det professionella kulturlivets organisationer i samarbete med föreningar och/eller aktörer inom folkbildningen.

För vad kan man söka?

För projekt i vilka målgrupperna asylsökande och/eller nyanlända barn ges möjlighet att ta del av, involveras i och möta konst och kultur. De projekt som får stöd ska redovisas senast 2017-10-31.

Vid bedömning av ansökningarna prioriteras projekt som har:

  • Ett upplägg där målgrupperna kan vara delaktiga i planeringen av innehållet i projektet.
  • Ett upplägg som ger deltagarna i projektet möjlighet till eget utövande.

Villkor och information som är gemensam för båda bidragen

Medfinansiering

Region Skåne kan endast vara delfinansiär. Bidrag beviljas därför endast till satsningar som även får stöd av annan finansiär, vilket även kan vara egen finansitering. Undantag kan göras för ansökningar om belopp under 50 000 kronor.

När kan man söka?

Ansökningsperioden är 22 augusti till 19 september 2016. Ansökningar som kommer in efter kl. 24.00 sista ansökningsdagen den 19 september kommer att avvisas.

Hur söker man?

Ansökan görs digitalt via Kulturdatabasen. Ansökan ska skrivas på svenska. Till ansökan ska en fullständig projektbeskrivning bifogas. Sökande kommun/organisation ska även bifoga intyg om samverkan från respektive kommun/organisation som deltar i projektet. Ofullständigt ifylld ansökning i Kulturdatabasen behandlas inte.

Blankett: Intyg om samverkan för bidrag som kommunerna kan söka.

Blankett: Intyg om samverkan för bidrag som professionella kulturlivet kan söka.

Du kan kontakta kulturförvaltningen för information och rådgivning innan du gör ansökan.

Till kulturdatabasen

Support för frågor om ansökan och villkor

Har du frågor om ansökningsförfarandet eller bidragsvillkoren kontaktar du ansvarig utvecklare. 

Support för tekniska frågor

Om du har du tekniska frågor eller upplever störningar/problem med din ansökan, skickar du din fråga till Kultur Skånes support: Contact. Ditt e-brev besvaras normalt inom en till två dagar.

Vill du ha hjälp av Kultur Skånes support bör du ta kontakt i god tid.

Beredning och beslut om bidrag

Ansökningarna bedöms och bereds av en grupp utvecklare inom kulturförvaltningen. Slutgiltigt beslut tas av förvaltningschef. När bidraget överstiger sex prisbasbelopp tas beslutet av Region Skånes kulturnämnd.

Beslut om bidrag under sex prisbasbelopp meddelas 12 oktober 2016 på Region Skånes hemsida och via e-post. Bidrag över sex prisbasbelopp beslutas av Region Skånes kulturnämnd den 4 november 2016.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter