Kultur som stöd för människor på flykt

Region Skåne ser det som en angelägen uppgift att med olika insatser inom konst och kultur underlätta mottagandet av människor på flykt och etableringen av nyanlända, både på kort och på lång sikt. Med drygt 5 miljoner kronor har Region Skåne under 2016 gett stöd till kommuner, kulturaktörer och folkbildningen som verkar för att med kultur och konst möta samhällets utmaningar.

Skåne spelar fortfarande en central roll i mottagandet av människor på flykt och integration av nyanlända. Region Skåne axlar utmaningen genom att välja olika sätt att stimulera kommunernas folkbibliotek, kommuner i samverkan och det professionella kulturlivet i samarbete med den idéburna sektorn och folkbildningen för att utveckla metoder, verksamheter och aktiviteter som underlättar integration.

En tidig insats under året riktades till de skånska folkbiblioteken som sammanlagt fick 1,5 miljoner kronor för att under 2016 utveckla olika aktiviteter för att underlätta integration och stimulera folkbiblioteken till att genomföra olika kulturinsatser främst riktade till barn och unga på flykt. Alla kommuner har tagit del av bidraget som fördelats av Kommunförbundet Skåne. Kommunernas bibliotek har identifierat sina behov och bidragen används för att bland annat stärka mediebeståndet på relevanta språk, för media på lätt svenska, till språkkurser samt för att biblioteken ska få en större möjlighet att i samverkan med andra aktörer anordna aktiviteter för barn och unga.

Utlysningar för kommuner och kulturlivet

En annan större insats var två utlysningar av sökbara medel på sammanlagt 1,7 miljoner kronor. Syftet med utlysningarna var att genom långsiktiga insatser förbättra integrationen i Skåne. 

Den ena utlysningen var på 700 000 kronor och riktades till kommuner i samverkan som med konst och kultur ville utveckla metoder eller verksamhet för att därigenom stärka integrationsprocesser.

Den andra utlysning var på 1 miljon kronor och riktades till professionella kulturlivets organisationer som i samarbeten med föreningar från folkbildning eller idéburen sektor avsåg att göra insatser för asylsökande och nyanlända barns och ungas möte med konst och kultur.

Ansökningarna har genomgående hållit hög kvalitet och visar prov på hur såväl kommunerna som kulturinstitutioner baserat sina projekt på metoder och samarbeten som till exempel prövats tidigare och nu kunde säkerställas eller bli föremål för vidareutveckling som utmanade konstnärliga och/eller publika perspektiv, eller bidrog till att kommuner utvecklade samverkan med varandra oavsett var de ligger i Skåne. Ett exempel på detta är bland annat ett samverkansprojekt mellan Skurups kulturskola med kulturskolorna i Eslöv och Simrishamn. Ett annat är projektet Drömmar som Unga Teatern/ Malmö Stadsteater står för.

Mötesplatser med tema integration

Under året har också flera insatser gjorts inom området integration för att öka kunskap och erfarenhetsutbyte mellan olika myndigheter och kommunerna i Skåne. En av kulturnämndens årliga mötesplatser inom ramen för samverkansmodellen hade integration som tema. Mötesplatsen ägde rum den 20 juni och Region Skåne bjöd då in de skånska kommunernas kulturpolitiker och kulturchefer till de gemensamma överläggningar med fokus på kulturens roll i mottagande och etablering av människor på flykt. Kommunerna fick möjlighet att diskutera och fördjupa frågorna med Migrationsverket, Länsstyrelsen Skåne, Arbetsförmedlingen, Kommunförbundet Skåne och representanter för folkbildningen.

Föreläsningar ger djupare kunskap

Inom biblioteksområdet samarrangeras under hösten 2016 två mötesplatser med tema integration tillsammans med folkbiblioteken i nordöstra Skåne. "Förstå världen, se människan" är den gemensamma rubriken på föreläsningsserien som ger en fördjupad kunskap kring konflikter i världen och konsekvenserna de medför. Föreläsningarna har fokus på Afghanistan och Syrien.

Seminarium med fokus bibliotek och kulturarv

Region Skånes kulturförvaltning, arrangerade den 7 december 2015 ett seminarium "Kultur som stöd för människor på flykt". Seminariet riktade sig till de skånska biblioteken, den idéburna sektorn och museer och andra organisationer inom området kulturarv. Genom seminariet fick deltagarna möjlighet att utbyta erfarenheter, men också identifiera behov och stimuleras till samarbeten när det gäller olika insatser med kultur som stöd för människor på flykt.

Den 4 maj 2016 arrangerade kulturförvaltningen ett andra seminarium "Kultur som stöd för nyanlända". Seminariet följde upp frågor från tidigare mötesplats på temat.

Bakgrund

Kulturpolitiken har en central roll inom ramen för den samhällsgemensamma uppgiften att förbättra mottagandet av människor på flykt, underlätta integrationen och interkulturella möten.

Sverige och Europa stod under år 2015 inför en mycket stor uppgift och utmaning att ge människor som flyr från krig, förföljelse och förtryck en tryggare tillvaro. Drygt 160 000 människor vuxna, familjer och ensamkommande barn sökte sig till Sverige under 2015.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter