Kultur och digitalisering

En ökad användning av digitaliseringens möjligheter är en av de kulturpolitiska strategierna i Region Skånes kulturplan. Med det menas att skapa bättre förutsättningar för Skånes kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur.

För invånarna i Skåne ska tillgången till ett kvalitativt digitalt kulturutbud öka, liksom möjligheterna och förmågan att ta del av utbudet.

Genom att satsa på olika initiativ vill Region Skåne ge invånarna i Skåne tillgång till ett brett och varierat digitaliserat kulturutbud, med olika kulturformer och olika uttryck.

Prioriterade insatser 2016

2016 fortsätter kulturnämnden att verka för kompetensutveckling inom det digitala området.

Digital strategi

Kulturaktörer med verksamhetsbidrag fick i uppdrag under 2015 att ta fram en strategi för att öka verksamhetens digitala tillgänglighet. Under 2015 gjordes flera satsningar på kompetensutveckling för att underlätta verksamheternas arbete med att ta fram strategier och digitaliseringsplaner. Strategin ska bifogas redovisningen av 2015 års verksamhetsbidrag. 

Under våren 2016 följer förvaltningen upp och analyserar strategierna. Analysen ska sedan ligga till grund för fortsatt kompetensutveckling som bland annat görs i samarbete med Media Evolution.

Bidrag för digital utveckling

Bidraget "Developer in residence" är en möjlighet för kulturaktörer med verksamhetsbidrag från Region Skåne att anställa en utvecklare med särskild kompetens inom det digitala området. Fyra verksamheter har fått del av bidraget under 2016. 

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter