Studieförbund

I januari 2014 trädde kulturnämndens beslut om studieförbundens regionala bidrag i kraft. Bidragen ska främja de tio studieförbunden i Skåne.

Beslutet togs fram i samråd med studieförbunden. Förslaget på ett nytt fördelningssystem beslutades av regionfullmäktige i oktober 2013. Fördelningssystemet bygger på en basfinansieringsdel på 76 procent och en utvecklingsdel på 24 procent.

Studieförbunden

Kulturnämnden vill med de nya villkoren för bidragsfördelning bland annat stärka studieförbundens verksamhet för unga och unga vuxna. 

Studieförbunden är viktiga aktörer i kulturlivet och bidrar med bland annat kompetens, breda nätverk och kontakter. Studieförbundens samverkan med andra kulturaktörer till exempel de regionala museerna och biblioteken ska också fortsatt stimuleras med stöd av det nya regionala fördelningssystemet av bidrag till studieförbunden.

Studieförbund som Region Skåne stödjer:

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter