Läsfrämjande för barn, unga och vuxna

Såväl folkbiblioteken som studieförbunden och folkhögskolorna bedriver läsfrämjande verksamhet. Tillsammans med dessa parter vill Region Skåne bidra till att vända den negativa utvecklingen för läsande och läsförståelse.

Läsfrämjande i Skåne har som mål att öka läsandet genom att:

  • vässa metoderna och nå nya grupper
  • uppmuntra samarbeten mellan bibliotek, studieförbund, folkhögskolor och andra samhällssektorer, som till exempel hälsovården, samt ideella föreningar, som till exempel idrotten
  • ta tillvara erfarenheter från och öka kontakterna med den forskning som görs inom området.

Läsfrämjande insatser

I Regional kulturplan för Skåne 2013-2015 betonar Region Skåne vikten av läsfrämjande insatser. Region Skåne vill:

  • stödja läsfrämjande insatser i form av samarbete mellan forskning, vård, skola och andra litterära nätverk.
  • stödja läsfrämjande insatser för barn och unga i möten med andra konstområden, men också andra områden inom samhällslivet.

Under 2014 och 2015 har folkbibliotek, studieförbund och folkhögskolor kunnat söka bidrag för både samarbetsprojekt och egna projekt.

Läsfrämjandeprojekt 2015

Läsfrämjandeprojekt 2014

Forskning och utveckling

Små barns läsning

2014 gjorde Kultur Skåne och Kunskapscentrum för barnhälsovård en kartläggning av existerande samarbeten mellan bibliotek och barnavårdscentraler (BVC).  Man har diskuterat hur man når de minsta barnen med läsfrämjande och gemensamma utbildningsinsatser kring läsande och hälsa, och arrangerat seminarier för barnbibliotek och barnavårdscentraler. Arbetet fortsätter under 2015 och 2016.  I april 2015 startade också pilotprojektet "Bokstart" där Landskrona deltar. Projektet stöds av Kulturrådet.

Läsfrämjande Hiphop

Med medel från Region Skånes kulturnämnd har Johan Söderman, biträdande professor i musikvetenskap på Malmö högskola, studerat hiphopens läs- och skrivfrämjande funktion. Detta som en del av studieförbundens årliga utvecklingsfokus som 2014-2015 har varit läs- och skrivfrämjande.

Seminarier

Under hösten 2015 anordnar Kultur Skåne seminariedagar kring läsning och läsfrämjande. En halvdag i september handlar om biografier som ingång till läsning och en i oktober om ungas läsning och dess uttryck. I mars 2016 bjuder Kultur Skåne in till en heldag med utrymme för diskussion och nätverkande kring folkbibliotekets övergripande läsfrämjande arbete för barn, unga och vuxna.

Forskningsbaserat läsfrämjande med stöd från Kulturrådet

I årsskiftet 2014/2015 fick Kultur Skåne 1 miljon kronor från Kulturrådet till forskningsbaserat läsfrämjande. Forskningsmedlen används till två olika delar: följeforskning kring bokprat i årskurs 2 och forskningscirklar.

Följeforskning

Följeforskningen genomförs mellan oktober 2015 och juni 2016 av Catarina Schmidt, lektor i pedagogik med inriktning mot svenskämnets didaktik vid Göteborgs universitet. Nöbbelövs stadsdelsbibliotek i Lund, Tomelilla bibliotek och Gislaveds bibliotek deltar i följeforskningen som är en uppföljning av rapporten ”Vi packar mängder med böcker, kanelgifflar, saft och kör ut”. I den presenteras resultaten från en undersökning och inventering av genomförda läsfrämjande insatser hos folkbibliotek i sex län och regioner i södra Sverige 2014.

I följeforskningen studeras vad ett bokprat består av och vilka förväntningar som finns. Syftet är att reflektera och lära mer om en vanlig och viktig del av folkbibliotekets kontinuerliga läsfrämjande arbete.

Forskningscirkel

Under ett år med start hösten 2015 deltar biblioteken i Burlöv, Hässleholm, Löddeköpinge/Kävlinge, Landskrona, Simrishamn och Varberg liksom Stadsbiblioteket i Malmö i en forskningscirkel för att på olika vis undersöka och utveckla den egna läsfrämjande verksamheten.

I forskningscirkeln diskuteras frågor och problemställningar fram i dialog mellan deltagarna och forskare från institutionen Kultur, språk, medier på Malmö högskola. Syftet är att generera ny kunskap om läsfrämjande som är relevant och användbar för det arbete som bedrivs och skulle kunna bedrivas på folkbiblioteken.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter