Beviljade bidrag till biblioteksutveckling

Region Skånes regionala biblioteksverksamhet ska främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet.

 • Biblioteksutvecklingsprojekt 2016
  • Båstad bibliotek: Vi läser film (100 000 kr)

   Båstad bibliotek beviljas 100 000 kronor för projektet "Vi läser film". Syftet är att lyfta fram skönlitteraturen ur ett annat perspektiv. I läsprojektet gör man ett urval av romaner som är eller ska bli filmatiserade och vill på så vis nå nya målgrupper genom att göra kopplingen med rörlig bild. Målgruppen är unga och vuxna i Båstad kommun med specifikt fokus på nya svenskar. Samverkan sker med lokala aktörer som till exempel Bjäre bokhandel, men också samarbeten med föreningen Film i Båstad, Lilla Filmfestivalen, skolor och vuxenutbildningar. En mängd olika lässtimulerande aktiviteter kommer att erbjudas inom projektet.

  • Eslövs bibliotek: Kreativiteket (100 000 kr)

   Eslövs bibliotek beviljas 100 000 kronor för att snabbare kunna utveckla sin satsning på bibliotekets maker space – Kreativiteket. I projektet ska olika aktiviteter genomföras, både planerade och genomförda av bibliotekspersonal men också på initiativ av biblioteksanvändarna. Syftet med projektet är att öka användarnas engagemang och delaktighet i bibliotekets verksamhet och att skapa en mötesplats där besökare kan utbyta kunskaper och information. En hel del av projekttiden kommer att användas till nätverkande för att öka delaktigheten och att utveckla biblioteket till en plats där sociala kontakter skapas mellan besökare och ett lärande mellan besökarna sker.

  • Folkbiblioteken i Lund: Lund läser (100 000 kr)

   Folkbiblioteken i Lund beviljas 100 000 kronor för "Lund läser", ett stort stadsläsningsprojekt med mål att bli Lunds största bokcirkel. Genom en rad insatser, författarbesök, cirklar, föreläsningar, pop-up bibliotek, teater och musik vill man nå nya besökare. Gymnasieskolan är involverad liksom nybörjarklass i svenska. Samarbete med bland annat Buschwick Book Club. Alla bibliotek i kommunen är med i projektet och böcker kommer att delas ut på oväntade ställen. Man planerar en uppföljning kallad "Lilla Lund läser" som skall kopplas till Litteralund. Projektet har även fått finansiering av Statens kulturråd.

  • Helsingborg bibliotek: Min första tid i Helsingborg – min nya stad (200 000 kr)

   Helsingborg bibliotek beviljas 200 000 kronor för projektet "Min första tid i Helsingborg – min nya stad". De vill genom projektet få stöd med att prova och utforska hur biblioteken kan utveckla sin roll för nyanlända och som aktör för integration. Helsingborgs bibliotek samlas kring temat: Lyssna, berätta, uppleva, lära och förstå. Genom att knyta Helsingborgs historia till var och ens egen kulturhistoria kan språket, tekniken och det sociala umgänget förena livsvärldar. I projektet bygger de vidare på det samarbetet som redan finns med Volontärcenter genom att fördjupa och utvidga språkcaféerna. Även studieförbunden har en roll i samarbetet.

  • Landskrona bibliotek: Börja ladda fortsätt läsa (300 000 kr)

   Landskrona bibliotek beviljas 300 000 kronor för projektet "Börja ladda fortsätt läsa". Syftet med projektet är att personer med försvagad syn ska få lära sig att själva ladda ner e-böcker på en läs- eller surfplatta på vilken de fritt kan välja textstorlek. På så sätt slipper de bära hem tunga böcker och kan dessutom låna utan att behöva ta sig till biblioteket. Framförallt får de tillgång till bibliotekens hela utbud av e-media. Landskrona bibliotek ska i samarbete med tio bibliotek i nordvästra Skåne ta fram en metodik som även andra bibliotek i Skåne enkelt ska kunna lära ut. Projektet ska även utbilda en grupp ambassadörer inom till exempel pensionärsföreningar, studenter eller anhöriga så att de i sin tur kan sprida och lära ut metoden till fler.

  • Landskrona bibliotek: Läsfrämjande samarbete inom Familjen Helsingborg (200 000 kr)

   Landskrona bibliotek beviljas 200 000 kronor för projektet "Läsfrämjande samarbete inom Familjen Helsingborg". De tio kommunerna i Skåne nordväst-samarbetet deltar i projektet. Projektet bygger på det tidigare läslyftprojektet i Landskrona och vänder sig till nyanlända som genomgår Komvux. Det syftar till att ge bättre läsförståelse och skapa läslust. Genom projektet vill man inom Familjen Helsingborg nå fler vuxna med svenska som andraspråk. Samverkan kommer att ske med författarna av de lättlästa böckerna samt ett utvecklat samarbete med Komvux-lärarna.

  • Malmö stadsområdesförvaltning Öster: Biblioteket som arena för att uppmärksamma barn som anhöriga (50 000 kr)

   Malmö stadsområdesförvaltning Öster beviljas 50 000 kronor för projektet "Biblioteket som arena för att uppmärksamma barn som anhöriga". Projektet vill underlätta för barn som har anhöriga som drabbats av allvarliga svårigheter. Genom att utbilda personalen och utöka samverkan med andra parter vill biblioteket bli bättre på att stödja barn och deras föräldrar med hjälp av insatser med litteratur och olika kulturaktiviteter.

  • Sjöbo bibliotek: Läsfrämjande i förskolan (150 000 kr)

   Sjöbo bibliotek beviljas 150 000 kronor för pilotprojektet "Läsfrämjande i förskolan". Ett samarbete mellan förskolor och bibliotek (380 barn och 74 personal) för ökad tillgång till litteratur och konst för att bryta negativ attityd till läsning och sociala mönster. Biblioteken ger sig ut i förskolorna och även föräldrarna skall vara en målgrupp. Återkommande workshops med kulturutövare för att utveckla läsfrämjande metoder. Utbildning med läsambassadör för föräldrar och förskolepersonal, familjeträffar på dagis och bibliotek. Kontinuerligt arbete med barngrupperna. Språken uppmärksammas. Projektet har också fått finansiering av Statens kulturråd.

  • Skurups kommun: Litteratur över gränser, bokcirklar för kvinnor från olika kulturer (50 000 kr)

   Skurups kommun beviljas 50 000 kronor för projektet "Litteratur över gränser, bokcirklar för kvinnor från olika kulturer". Skurups bibliotek vill starta en bokcirkel som ett led i integrationsprocessen och som ett sätt att skapa en mötesplats för kvinnor fr��n olika kulturer för att träffas och utbyta tankar utifrån böcker som väljs att läsa tillsammans. Deltagarna ska dessutom fungera som referensgrupp för bibliotekets inköp av mångspråkslitteratur.

  • Staffanstorp bibliotek: Förstudie - Digital skillshare (49 000 kr)

   Staffanstorp bibliotek beviljas 49 000 kronor för projektet Förstudie - Digital skillshare. De vill göra en förstudie för ett eventuellt framtida projekt med syfte att höja bibliotekspersonalens kompetens inom det digitala området. I förstudien ska de undersöka om projektet går att genomföra för alla biblioteken i sydvästra Skåne, vad det skulle kosta och om vinsterna med projektet matchar kostnaderna.
   Genom projektet vill de möjliggöra kollegialt lärande där de kan lära av varandra och genomföra ett mer omfattande erfarenhetsutbyte. Innehållet ska grundas på personalens egen kompetens och deras behov av ny kompetens.

  • Svedala bibliotek: Barn i det meröppna biblioteket (80 000 kr)

   Svedala bibliotek beviljas 80 000 kronor för att undersöka hur det meröppna biblioteket i högre grad kan tillgängliggöras för barn i åldern 7-12 år, bibliotekets prioriterade målgrupp. Genom att fördjupa kunskapen om meröppna bibliotek ur ett barnperspektiv vill de kunna stödja barnen när de besöker den obemannade biblioteksmiljön. De vill ge barnen inflytande och tillsammans med dem skapa en biblioteksverksamhet som är relevant. De vill titta på metoder som kan förmedla bibliotekariernas kompetens under meröppettiden. I projektet vill de också undersöka om det krävs nya sätt att kommunicera med barnen på och om de kan använda sig av digitala lösningar i kommunikationen.

  • Åstorps kommun: Fantastiska filialer (75 000 kr)

   Åstorps kommun beviljas 75 000 kronor i bidrag för "Fantastiska filialer" för att göra en förstudie hur man kan utveckla filialerna i kommunen. Filialerna i kommunen behöver göra en översyn av sina verksamheten och aktivt hitta strategier för att inte i förlängningen bli renodlade skolbibliotek eller endast ett hämtställe för reserverade medier. Åstorps kommun har en ambition att arbeta mot den nationella trenden och ombilda filialerna till levande närbibliotek som möjligen inte skall ha en traditionellt brett och aktuellt bestånd, utan mer fokusera på att bli besökta och angelägna för medborgarna i närsamhället, som aktivt lokalt förankrade kulturhus i mindre skala.

  • Örkelljunga bibliotek: Biblioteket - en möjliggörare (50 000 kr)

   Örkelljunga bibliotek beviljas 50 000 kronor för projektet Biblioteket - en möjliggörare. I projektet vill man stimulera kommunens invånare att bidra med sina kunskaper istället för att enbart passivt ta emot det som erbjuds. De vill undersöka hur de kan utveckla sin roll som möjliggörare. Syftet med projektet är att synliggöra och lyfta delningskulturen och arbeta fram metoder som förstärker detta.

 • Biblioteksutvecklingsprojekt 2015
  • Svedala bibliotek: Profilbibliotek för seniorer (30 000 kr)

   Svedala bibliotek beviljas bidrag om 30 000 kr för projektet "Profilbibliotek Senior". Projektet syftar till att utveckla metoder och samverkan för att utveckla den uppsökande biblioteksverksamheten. Biblioteket ska i samverkan med omsorgsförvaltningen, brukare, personal och anhöriga utveckla ett målgruppsanpassat arbetssätt genom att arbeta fram en pilot: profilbibliotek senior. Metoden/piloten ska sedan kunna användas i andra sammanhang för att komma närmare invånarna och kunna erbjuda bättre service för invånare med begränsad möjlighet att ta sig till ordinarie bibliotekslokaler.

  • Lindängenbiblioteket, Malmö stad: Förstudie till ett nytt bibliotek/kulturhus på Lindängen (200 000 kr)

   Lindängenbiblioteket, Malmö stad, beviljas stöd om 200 000 kronor för projektet "Förstudie kring ett nytt bibliotek/kulturhus på Lindängen". Lindängenbiblioteket och stadsområdesförvaltning söder ska i samverkan med medborgare och aktörer i lokalsamhället undersöka hur framtidens mötesplats/kulturhus kan bidra till ett socialt hållbart Lindängen. Genom kunskapsutveckling, lokalt och internationellt, metodutveckling, brukarinvolvering och nätverk ska projektet rusta biblioteket att bättre möta en mångspråkig befolkning och stärka bibliotekets roll i ett interkulturellt lokalsamhälle. Projektet ska också undersöka och utveckla förutsättningarna för möten mellan bibliotekspersonal och invånare, i samarbete med forskare på Malmö högskola, och hur återkoppling kan ske till dem som har deltagit i medborgardialog.

  • Kristianstads stadsbibliotek: Mångspråk Skåne NO 3.0 (100 000 kr)

   Kristianstads stadsbibliotek beviljas bidrag om 100 000 kronor för kompetensutveckling kopplat till utvecklingen av den mångspråkiga biblioteksverksamheten. Med utgångspunkt från erfarenheterna av tidigare, regionalt finansierade, mångspråksprojekt i Skåne nordost, ska biblioteket arrangera en seminarieserie för bibliotekspersonal i Skåne för att höja kvaliteten på arbetet gentemot den prioriterade målgruppen som är personer med annat modersmål än svenska. Seminarierna kan fokusera på läget i världen, områden eller länder som människor flyr eller har flytt ifrån, olika läsvanor, analfabetism och bemötande av personer med olika språklig, kulturell eller utbildningsbakgrund.

  • Folkbiblioteken i Lund: Förstudie gemensam katalog och mediesamarbete Skåne sydväst (85 000 kr)

   Folkbiblioteken i Lund beviljas 85 000 kronor för projektet "Förstudie gemensam katalog och mediesamarbete Skåne sydväst". Syftet är att undersöka möjligheten för en katalogsammanslagning i Skåne sydväst och utveckla mediesamarbetet mellan biblioteken i kommunerna Eslöv, Höör, Kävlinge, Lund, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge. Biblioteken ska inom projektet undersöka befintliga samarbetsmodeller och hur arbetet med en gemensam katalog ska organiseras när det gäller exempelvis ekonomi, transporter, låneregler och systemparametrar.

  • Ystads bibliotek: Medieplan för Bibliotek Skåne Sydost (240 000 kr)

   Ystads bibliotek beviljas bidrag om 240 000 kronor för projektet "Medieplan för Bibliotek Skåne Sydost". Syftet är att ta fram en gemensam medieplan för biblioteken i Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystads kommun. Arbetet är ett steg i ett fördjupat kommunöverskridande mediesamarbete. Biblioteken ska inom projektet bland annat undersöka om funktioner (till exempel medieinköp) kan samordnas, utvecklingsmöjligheter kring logistiken som minimerar transporternas negativa miljöpåverkan samt påbörja ett gemensamt mediestrategiskt arbete i syfte att ta fram en gemensam medieplan för de fem kommunerna.

 • Biblioteksutvecklingsprojekt 2014
  • Biblioteken i Skåne NO

   För utveckling och fördjupning av arbetet med mångspråk vid biblioteken i Skåne NO (Bromölla, Hörby, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge).

  • Biblioteken i Skåne NO

   För utveckling och fördjupning av arbetet med mångspråk vid biblioteken i Skåne NO (Bromölla, Hörby, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge).

  • Biblioteken i Skåne NV

   För en förstudie kring möjligheterna att visualisera det mångspråkiga beståndet på de lokala biblioteken i Skåne NV (Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Landskrona, Klippan, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga) genom digitala skyltar.

  • Biblioteken i Skåne SO

   För en genomförandeplan för övergång till klassifikationssystemet Dewey för biblioteken i Skåne SO (Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad).

  • Folkbiblioteken i Lund

   Kulturnämnden har beviljat Folkbiblioteken i Lund ett anslag om 130 000 kronor för projektet Banditsagor på bibliotek. Biblioteket vill i samarbete med teatergruppen Banditsagor ta fram en föreställningsform för vuxna som är anpassad för att spelas på bibliotek runt om i Skåne. Föreställningen skall utnyttja bibliotekets möjligheter med form och innehåll anpassat efter biblioteksmiljön och göra det till en “magisk” spelplats. Inte enbart genom att med den färdiga pjäsen släppa in scenkonsten på ett nytt sätt, utan att även skapa en ny form för samtal om konst och kultur på biblioteket, som bjuder in till dialog och delaktighet. 

  • Kävlinge bibliotek

   För mångspråksprojektet Språkfrämjande aktiviteter i kommunsamarbete.

  • Lomma kommun

   Kulturnämnden har beviljat Lomma bibliotek ett anslag om 80 000 kronor för projektet Lomma kulturarv som digital hembygdsbok. I projektet ska biblioteket arbetat tillsammans med olika aktörer för att formulera och tillgängliggöra hembygdshistorien med hjälp av digitala verktyg. Bland möjliga samarbetspartners nämns kommunens arkiv, hembygdsföreningar, studieförbund samt lokala företag. 

    

  • Malmö kommun

   Kulturnämnden har beviljat Bellevuegårdsbiblioteket i Malmö 35 000 kronor för att arbete med projektet Biblioteket för dig. Inom projektet ska biblioteket arbeta för att öka mångfalden bland besökarna genom samarbete med föreningar i närområdet. På så sätt vill de motverka segregation och utanförskap. Ett annat mål för biblioteket är att utveckla sina arbetsmetoder med hjälp av tekniska möjligheter.

  • Malmö stadsbibliotek

   Kulturnämnden har beviljat Malmö stadsbibliotek ett anslag om 150 000 kronor för följeforskning av verksamhetsutvecklingen av lilla slottet bibliotekets barnavdelning. Syftet med projektet är att, i samarbete med forskare från Göteborgs universitet och Borås Högskola, under utvecklingsprojektet Lilla slottet genomföra en följeforskning med fokus på barn och delaktighet.

   Bidrag beviljas till de delar av projektansökan som syftar till att i samverkan med målgruppen skapa ett kvalitativt, varierat och innovativt kultur- och medieutbud för alla Malmös 0-8 -åringar samt etablera Stadsbiblioteket som en attraktiv mötesplats för åldersgruppen och deras vuxna. Denna utvecklingsprocess ska följas av forskare som sedan ska återkoppla sina resultat till verksamheten.

  • Skurups bibliotek

   För mångspråksprojektet Många språk i förskolan.

 • Kulturhusprojekt 2013
  • Bromölla kommun

   Kulturnämnden har beviljat Bromölla kommun 70 000 kronor för folkbibliotek som kulturhusprojekt på Bromölla bibliotek.

   Inom projektet ska Bromölla bibliotek:

   • Bygga upp en förstärkt biblioteksrelation till ungdomar i Bromölla.
   • Etablera biblioteket som en naturlig plats för berättandet i muntlig såväl som skriftlig form.
   • Etablera aktiviteter som stärker Bromölla bibliotek som kulturhus via aktiviteter som skrivande, fotografering design, med mera.
   • Etablera en biblioteksanknuten ung redaktion, som producerar och sprider sina produkter i kommunen.
  • Burlövs kommun

   Kulturnämnden har beviljat Burlövs kommun 66 000 kronor för projektet "Arlövs bibliotek som kulturhus". Arlövs bibliotek fortsätter arbetet med att utveckla biblioteket till ett kulturhus för alla. Liksom i det tidigare kulturhusprojektet är målgruppen kommuninvånare med annat modersmål än svenska, och som inte tidigare brukat använda biblioteket.

   Inom projektet ska Arlövs bibliotek:

   • Ytterligare utveckla och etablera metoder för att nå nya målgrupper och öka invånarnas engagemang och delaktighet.
   • Ytterligare utveckla samverkan med andra aktörer i lokalsamhället.
   • Ytterligare bredda bibliotekets programverksamhet t ex genom att biblioteksbesökarna får ta del av och delta i olika kultur- och konstformer.
   • Utveckla bibliotekets roll i ett mångkulturellt samhälle. Arlövs biblioteks verksamhet ska efter projektet bättre spegla och samspela med det mångkulturella samhälle man verkar i.
  • Kristianstads kommun

   Kulturnämnden har beviljat Kristianstads kommun 25 000 kronor för sin ansökan om att förändra och förbättra biblioteksservicen på Vilan/Charlottesborg.

   Vilan/Charlottesborg är två sammanväxta stadsdelar i Kristianstad. Där bor cirka 3000 invånare, varav en stor andel har mångkulturell bakgrund. I området finns inget bibliotek men ett aktivitetshus med ett program från pyssel och läxhjälp till språk caféer. Bokbussen stannar där varannan tisdag.

   Bidrag beviljas till de delar av projektansökan som syftar till att:

   • Utveckla samarbetet mellan biblioteket och allaktivitetshuset Vilan.
   • Utveckla samarbetet med föreningar och studieförbund som är aktiva i området.
   • Arbete för att göra besökarna delaktiga. Förarbete till "Kultur på Vilan"- programverksamhet i bokbuss och på slottet.
  • Malmö stad

   Kulturnämnden har beviljat Malmö stad 100 000 kronor till Oxie bibliotek för att fortsätta arbetet med "Berättarrummet" med fokus på innehållet och metodutveckling.

   Oxie bibliotek fick utvecklingsmedel inom "Bibliotek som kulturhus" hösten 2012 för att utforska och utveckla ett digitalt berättarrum. Tillsammans med andra professionella aktörer, som skådespelare, författare och dramapedagoger, ska bibliotekspersonalen utveckla verksamheten i Berättarrummet.

   Bibliotekets olika målgrupper ska kunna delta aktivt i utvecklingsarbetet och i projektet ska biblioteket också arbeta för att nå nya målgrupper.

  • Osby kommun

   Kulturnämnden har beviljat Osby kommun 150 000 kronor för projektet "förstudie Osby Bibliotek som ungt kulturhus". Osby bibliotek vill utifrån ett deltagar- och medproducerande perspektiv utveckla biblioteket som en mötesplats för unga och unga vuxna.

   Syftet med projektet är att hitta metoder för att bredda användandet av biblioteket samt hitta nya brukare/brukare som inte hittar till verksamheten idag. Undersöka unga och unga vuxnas behov och intresse inom kulturområdet i Osby kommun samt undersöka hur biblioteket kan bli attraktivt för dessa grupper.

   Inom projektet ska Osby bibliotek:

   • Ta fram en förstudie med fokus på delaktighet och unga/unga vuxna i syfte att utveckla biblioteket till kulturhus, där ung kultur är en bas i samklang med nuvarande befintlig biblioteksverksamhet.
   • Ta fram en handlingsplan utifrån unga/unga vuxnas behov och önskningar baserad på processen med förstudien.
  • Åstorps kommun
 • Kulturhusprojekt 2012
  • Burlöv kommun

   I Burlöv har 37 % invånare med utländsk bakgrund, få personer ur denna målgrupp kommer till bibliotekets program. Biblioteket vill koncentrera sig på att nå dem som vanligtvis inte besöker arrangemangen – i första hand nysvenskar.

   Det nya för Burlövs bibliotek är dels greppet att göra gruppen nya svenskar delaktiga genom att skapa en referensgrupp via ett språkcafé, dels göra arrangemang på andra språk. Detta passar väl in med huvudprojektets ambitioner till delaktighet och samarbete med lokalsamhället.

   Inriktningen på arrangemang på de olika hemspråken harmonierar också med den regionala kulturplanens strävan att ge ökad synlighet för författare som skriver på sitt modersmål – viktigt både för delaktighet och för språkutveckling.

  • Dalby (Lunds kommun)

   Dalby har en kraftig befolkningsökning och från att ha haft en etniskt homogen befolkning ökar nu andelen personer med utländsk bakgrund. Biblioteket behöver identifiera nya behov och utöka sin verksamhet för att möta de nya målgrupperna.

   De flesta program eller aktiviteter för vuxna är idag på kvällstid. Genom programaktiviteter under dagtid riktade mot vuxna ser man en möjlighet för nyinflyttade Dalbybor att mötas och utbyta tankar och idéer och utveckla biblioteket till ett lokalt kulturhus.

   Man vill undersöka hur ett mindre filialbibliotek kan utvecklas till kulturhus, och söker samarbete med medborgarkontoret i Dalby, ABF Lund och Studieförbundet Vuxenskolan för föreläsningskafé med föreläsningar, konserter och program under dagtid.

  • Helsingborg kommun

   Helsingborgs bibliotek profilerar utbud och aktiviteter till fyra målgrupper: Nya i Sverige, Mediasugna, Föräldrar och Barn & unga. Inom projektet Sagoworkshop – min e-bok, ska bibliotekets personal skapa berättelser på iPad tillsammans med barn mellan 4-6 år, i ett led att nå målgruppen föräldrar. Projektet kombinerar användandet av ny teknik och eget skapande för små barn.

  • Kävlinge och Lomma kommun

   Under 2011/12 har biblioteken i Kävlinge och Lomma arbetat med att utveckla digitala visningsmiljöer. Det projektet är av undersökande karaktär eftersom användning av och innehåll i ett digitalt visningsrum inte är självklart.

   Tillsammans med en producent ska man nu utveckla konceptet genom att kartlägga målgrupper och tillsammans med målgrupperna skapa ett innehåll till de digitala visningsmiljöerna. Projektet syftar också till att öka medborgarnas delaktighet samt att skapa samarbeten för att bilda en stabil organisation, som fortsättningsvis kan arbeta med program och innehåll i de digitala visningsmiljöerna.

  • Landskrona kommun

   Landskrona stadsbibliotek har under 2011/12 arbetat med ett utvecklingsprojekt som fokuserar på att fortbilda personalen inom spelområdet och att utveckla spel, fysiska och digitala, tillsammans med barn. För att vidareutveckla spelprojektet ska stadsbiblioteket samverka med biblioteken i Helsingborg, Lomma, Osby och Oxie samt med Sagomuseet i Ljungby.

   Projektet innehåller kompetensutveckling för personalen när det gäller diskussioner med barn, berättarworkshops och workshops med barn för att utveckla spelmotorn. Projektet är ett sätt för biblioteken att försöka nå nya målgrupper, det lägger fokus på barns och ungas eget skapande och öka barns möjlighet till delaktighet.

  • Oxie kommun

   Projektet syftar till att utveckla ett digitalt programrum för berättelser genom gestaltning. Bland annat vill projektet öka personalens kompetens genom att fördjupa förståelsen av gestaltning genom att knyta till sig kulturpedagog, scenograf eller motsvarande kompetens. Projektet vill stimulera till läsning/berättande genom att låta biblioteket bli en scen för gestaltningar och komplettera berättelser med ljus, ljud, bild och den egna upplevelsen av berättelsen.

   Ett mål är en berättarfestival våren 2013, där målgruppen barn och unga deltar och blir medskapande i projektet. Det här är ett intressant projekt som är väl förankrat i Oxies behov av att kunna erbjuda kulturupplevelser som bygger på egen delaktighet, bland annat i syfte att stimulera de stora grupper av barn och unga som idag saknar mening i sin fritid. Det är även intressant som metodutveckling av gestaltning på bibliotek.

  • Perstorp kommun

   Projektet vill bygga upp en filmstruktur (visning, produktion) i Perstorp som på sikt kan fungera som en motor för den lokala kulturutvecklingen. Kommunen har tidigare fått utvecklingsmedel för filmprojekt i samverkan mellan skolan, ABF, biblioteket och aktörer inom fritids- och näringsliv.

   Som en utveckling av tidigare projekt vill man utöka möjligheter för de ungas egets skapande genom att addera musik och kunskaper om filmproduktion till projektet och då också öka sin samverkan med den kommunala musikskolan med flera. Rörlig bild har en tydlig plats i den nya läroplanen och biblioteket ser mediet som viktigt för demokratins utveckling och har därmed en naturlig plats i biblioteksverksamheten.

   Projektet vill också utveckla formerna för Perstorp Film Fest. Projektet är intressant genom att de tidigare projekten visat på en rörelse och dynamik kring filmen som fört med sig en stark samverkan mellan olika aktörer i Perstorp samt ökat barn och ungas eget skapande.

   Uppbyggnaden av filmstrukturen har en stark potential till att bli den dynamo för den kulturella tillväxten som man hoppas på. Projektet ska också titta på framtida finansieringsmodeller.

  • Skurup kommun

   Projektet är ett led i att förstärka Skurup som filmkommun och visa på bibliotekets möjligheter som nod och drivkraft i att skapa samverkan mellan fritidsgård, folkhögskola, biograf, skola, kulturskola, CinéSkåne, näringsliv, ABF med flera.

   Under tre års tid har grundskolelärare i kommunen utbildats i Rörlig bild och lärande av Dramatiska institutet i Stockholm. Datorer med filmredigeringsprogram finns. Projektet vill nyttja och utveckla den resurs som nu är uppbyggd till att starta en manusskrivarcirkel på biblioteket tillsammans med författare och samverkan med Skurups folkhögskolas film- och skrivarlinje.

   Projektet omfattar också ett filmprojekt för årskurs 6 med fokus på utanförskap och främlingsfientlighet i relation till att vara barn eller ung som flykting i Skurup/Skåne/Sverige/Världen - frågor kring identitet och tillhörighet. Projektet vill bygga upp en modell där tematiken behandlas genom rörlig bild integrerad med studieplanerna för mellan- och högstadiet.

   Projektet är intressant utifrån sin breda samverkan och professionella ingång, där biblioteket som plats och rörlig bild som media kan fungera som katalysator för de aktuella problem som uppstår i kommunen och/eller i omvärlden. På så sätt strävar projektet efter att ge barn och unga, men även andra kommuninvånare, en demokratisk röst och plats. Projektet betonar vikten av uppföljning och utvärdering för att se över en framtida organisation av verksamheten. Projektet är väl förankrat hos intressenter och verksamma aktörer.

  • Åstorps kommun

   Åstorp diskuterar att eventuellt slå samman biblioteksverksamheten med det existerande kulturhuset. .Det finns inget beslut i ärendet, men redan det inledande diskussionsstadiet ställer en rad frågor om bibliotek och kultur och hur verksamheter kan samverka och förstärkas. En viktig aspekt i Åstorp är filmverksamheten eftersom det saknas en biograf i samhället.

   Samverkan och partnerskap med föreningar och enskilda i samhället är avgörande och strategiskt grundläggande, samtidigt som det skall samspela med det offentliga uppdraget. Att testa en dialogorienterad och användarstyrd verksamhetsutveckling i skapandet av kulturhuset är en viktig aspekt.

  • Ängelholms kommun
    

   Ängelholm ska bygga om det existerande folkbiblioteket till ett kulturhus. Det ställer en rad viktiga frågor om ett modernt biblioteks roll och funktion. Inte minst blir det viktigt att undersöka hur biblioteket kan fungera som utvecklingsmotor i processen.

   Samverkan och partnerskap med föreningar och enskilda i samhället är avgörande och strategiskt grundläggande, samtidigt som det skall samspela med det offentliga uppdraget. Att testa en dialogorienterad och användarstyrd verksamhetsutveckling i skapandet av kulturhuset är en viktig aspekt.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter