Kultur i skolan

Konst och kultur ska vara en naturlig del av barn och ungas vardag och lärande. Alla barn och unga har rätt att få kulturella upplevelser som vidgar deras vyer, ger perspektiv och förståelse för världen. Estetiska och kreativa lärprocesser ger elever och skolan verktyg och kunskaper om hur man kan påverka och förändra sina och andras levnadsvillkor.

Syfte och mål

Barn ska inspireras till och ges möjligheter att uttrycka sina tankar genom kultur och konst och utveckla sitt eget skapande, språk och musikalitet och visuella och kroppsliga uttryckssätt. Barn ska ges möjligheter att prova och utforska olika kunskaper och erfarenheter.

Länksamling för Kultur i skolan

Region Skånes uppdrag

Region Skåne ska stimulera till ökad dialog mellan skolan och kulturlivet och verka för att kulturutbudet för skolan präglas av kvalitet och mångfald. 

Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som söks en gång om året hos Statens kulturråd och är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Bidraget är ett komplement till skolornas egen budget för kulturverksamhet i skolan. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar.

Sedan bidragets start 2008 har alla kommuner och ett visst antal friskolor i Skåne fått Skapande skola-medel. Alla kommuner söker inte varje år. Cirka hälften av Skånes alla elever i årskurs 0-9 deltar varje år i Skapande skola-aktiviteter. Från och med 2015 avsätts även 10 miljoner kronor för förskolan. Förskolor i områden där tillgången till professionell kultur bedöms vara låg ska prioriteras. Dessa nya medel ska utlysas efter att en kartläggning av kultur i vissa pilotförskolor är genomförd.

Kommuner och friskolor i Skåne som fått Skapande skola-medel

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter