Barn och unga

Att regelbundet få uppleva konst och kultur i olika former är en rättighet – och särskilt viktigt under uppväxten. Barn och ungas kulturella behov och rättigheter uppmärksammas nationellt, regionalt och lokalt. 

Kulturnämndens arbete med kultur för barn och unga utgår från FN:s barnkonvention, de nationella kulturpolitiska målen, samt regional kulturplan för Skåne 2013-2015. Syftet med arbetet är att säkerställa att ett barn- och ungaperspektiv får genomslag i nämndens hela verksamhet.

Prioriteringar för barn och unga i Regional kulturplan för Skåne:

  • verka för kunskapsuppbyggnad kring barn- och ungdomskultur
  • stödja barns och ungas kulturformer
  • stimulera former för lokal utveckling av barn- och ungdomskultur
  • främja dialog mellan skola, kulturliv och forskningsfält
  • främja kulturpedagogisk utveckling
  • stärka möjligheterna för unga kulturskapares tillträde till kulturarbetsmarknaden

Prioriterade insatser 2015 

Under 2015 ska förvaltningen i samarbete med kommunerna främja insatser där konst och kultur stödjer arbetsprocesser i skolan och stärker barns och ungas kreativa och innovativa kompetenser. Insatser som prioriteras är: 

  • Boost Hbg och Film i Skåne med inriktning på innehållsproduktion. 
  • BUFF på turné - för ökad tillgänglighet och stärkt kulturell infrastruktur.
  • Subventioner till teater-, dans- och nycirkusföreställningar på för-, grund-, och gymnasieskolor.  
  • Ung kraft: ett projektbidrag för främja ungas och unga vuxnas delaktighet och inflytande i kulturlivet.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter