Två tjejer kramas

Sexualitet och hälsa

Region Skåne arbetar för en god sexuell hälsa för hela befolkningen i Skåne oberoende av kön, ålder, social bakgrund, sexuell läggning, etnisk eller kulturell bakgrund samt mental och fysisk hälsa. 

Region Skånes insatser inom området är inriktade på att åstadkomma en jämlik tillgång till förebyggande insatser och information, och en adekvat och jämlik vård och behandling. Följande två nationella mål ligger till grund för arbetet med sexuell hälsa: 

  • skydd mot smittspridning
  • sexualitet och reproduktiv hälsa

Hälsofrämjande åtgärder

Hälsofrämjande åtgärder utgår från en positiv syn på sexuell och reproduktiv hälsa där hälsan ses som en resurs som ska tas tillvara. Åtgärderna ska stärka individens möjlighet att göra goda val och minska sitt risktagande.

Hiv/STI-prevention

Region Skåne fördelar statliga medel som avser arbete för att förebygga spridning av hiv och andra STI, samt frågor som rör konsekvenserna av hiv för samhället och den enskilde. Medlen kan årligen sökas av Region Skånes egna förvaltningar, regionala aktörer, kommuner och frivilligorganisationer.

Statliga hiv/STI-medel

Insatser för ökad kondomanvändning

Beställa kondomer

Skolhälsovården och socialtjänsten i Skånes kommuner kan beställa gratis kondomer att dela ut bland ungdomar och unga vuxna i Skåne. 

Beställ kondomer

Kondomhandbok

Region Skåne inledde 2011 projektet Kondomkunskap med målet att arbeta för säkrare sex och ökad kondomanvändning bland ungdomar och unga vuxna i åldrarna 15-29 år. Ett led i arbetet har varit att ta fram en kondomhandbok.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter