Samverkansmedel idéburen sektor

Region Skåne erbjuder möjligheten att söka samverkansmedel för lokala satsningar som kan bidra till en stärkt social hållbarhet och minskad ojämlikhet i hälsa i Skåne. Årets ansökan lägger särskilt stor vikt vid samverkan mellan idéburen och offentlig verksamhet.

De idéburna organisationerna i Skåne står för en betydelsefull del av demokratin och utgör därför en viktig del av samhällsutvecklingen. Samverkan mellan Region Skåne och idéburen sektor går under namnet Överenskommelsen Skåne och är unik i sitt slag och den första i Sverige.

Överenskommelsen Skåne

För att stimulera utvecklad lokal samverkan med idéburen sektor riktas medel till insatser som sker i samverkan mellan idéburna organisationer och kommun.

Medel att söka för 2017

Under 2017 kan samverkansmedel nu sökas för satsningar inom följande områden: 

  • Jämlik hälsa
  • Psykisk hälsa
  • Alkohol och tobak
  • Barn och unga

Utlysningen stödjer insatser utifrån målsättningarna i den regionala utvecklingsstrategin ”Det öppna Skåne 2030”. Ett socialt hållbart Skåne är en viktig förutsättning för den långsiktigt positiva samhällsutveckling som utmålas i strategin. 

Region Skåne kommer att prioritera utifrån inriktning enligt ovan samt dessa två kriterier:

1. Projekt med kommunal medfinansiering. Önskvärt att projektet genomförs i samverkan mellan idéburen verksamhet och kommun i syfte att starta hållbara och långsiktiga överenskommelseprocesser mellan idéburen och offentlig verksamhet.

2. Projektet kan spridas till övriga intresserade i Skåne.

Högsta belopp att ansöka om för enskilt projekt är 250 000 kronor.

Medfinansiering

Region Skåne ser helst en kommunal medfinansiering på minst 25 procent av den totala projektbudgeten.

Exempel: Med en projektbudget på 100 000 kronor kan ansökan omfatta 75 000 kronor om kommunen står för resterande 25 000 kronor. Medfinansiering kan ske i olika former – kontant, lokaler, personal med mera.

Så här ansöker du

Använd denna ansökningsblankett (pdf, nytt fönster)

1. När du är färdig med din ansökan skcikar du ett underskrivet exemplar till:
Region Skåne, samverkansmedel
Tommy Aspegren
Rådhus Skåne
291 89 Kristianstad.

2. Ifylld ansökan skickas även digitalt till Contact , den behöver inte vara underskriven. Här bifogar du även projektets budget i MS Excelformat.

Ansökan ska vara inkommen senast 2017-02-01. Region Skånes folkhälsoberedning handlägger och fattar därefter beslut om ansökan. 

Region Skåne äger ensamt beslutanderätten om tilldelning av sökta medel.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter