Bidrag att söka

Bidrag

 • Bidrag för frivilligt arbete inom hälso- och sjukvårdsområdet

  Syfte

  Stödja det frivilliga arbete som i organiserade former bedrivs och bidrar eller kompletterar hälso- och sjukvårdens egen verksamhet.

  Vem kan söka?

  Ideella organisationer och föreningar

  Summa

  4 363 000 kronor

  Utdelning

  En gång/år

  Mer information

  Vardgivare.skane.se

 • Bidrag för internationell residensutveckling

  Syfte

  Fler gränsöverskridande möten utvecklar konst- och kulturlivet i regionen och kan bidra både till ett ökat utbud och till att bredda kontaktytorna mellan svenska och internationella kulturutövare. Skåne stärks som en attraktiv produktionsplats för konst och kultur.

  Vem kan söka?

  Professionella aktörer inom kultursektorn kan söka bidrag till internationell residensutveckling. Sökande ska vara juridiska personer (föreningar, organisationer, kommuner, bolag, stiftelser med flera).

  Summa

  Vi återkommer med mer information under våren 2017.

  När söker man?

  Från den 5 september till den 2 oktober 2017.

  Beslut

  Den 8 november 2017.

  Mer information

  Bidrag till konstnärsresidens

 • Bidrag för projekt inom folkbildning

  Syfte

  Kulturnämnden har avsatt sökbara pengar för att stimulera genomförandet av "Överenskommelse mellan folkbildningen i Skåne och Region Skåne" som togs hösten 2016. Mer information kommer innan sommaren.

  Vem kan söka?

  Vi återkommer med mer information under våren 2017.

  Summa

  Vi återkommer med mer information under våren 2017.

  När söker man?

  Från den 28 augusti till den 28 september 2017.

  Beslut

  November 2017.

  Mer information

  Vi återkommer med mer information under våren 2017.

 • Bidrag till biblioteksutveckling

  Syfte

  För att främja samarbete, kvalitet och verksamhetsutveckling när det gäller de folkbibliotek som är verksamma i länet. 

  Vem kan söka?

  Kommunala folkbibliotek i Skåne

  Summa

  1,5 miljoner kronor 2017. 

  När söker man?

  Från den 15 mars till den 11 maj 2017.

  Beslut

  Den 16 juni 2017.

  Mer information

  Bidrag till biblioteksutveckling

 • Bidrag till biblioteksutveckling - experimentspåret

  Syfte

  För att underlätta för bibliotek med mindre resurser att bedriva utvecklingsarbete införs ett nytt bidrag som kallas experimentspåret.

  Vem kan söka?

  Kommunala folkbibliotek i Skåne

  Summa

  Bibliotek kan söka max 35 000 kronor och av dessa kan 5000 kronor användas till presentation/spridning av projektet.

  När söker man?

  Löpande under året.

  Mer information

  Bidrag till biblioteksutveckling - experimentspåret

 • Bidrag till digital utveckling inom kultur

  Syfte

  Skapa bättre förutsättningar för Skånes kulturaktörer att använda digital teknik för att producera och sprida kultur.

  Vem kan söka?

  Vi återkommer med mer information under våren 2017.

  Summa.

  Vi återkommer med mer information under våren 2017.

  När söker man?

  Från den 11 september till den 9 oktober 2017.

  Beslut

  November 2017.

  Mer information

  Bidrag till digital utveckling

 • Föreläsningsföreningar

  Vem kan söka?

  Föreningar som är medlemmar i Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation. Föreningen som söker kan inte vara medlem, ha samarbetsavtal eller på annat sätt vara knuten till något studieförbund. 

  Summa

  Vi återkommer med information under våren 2017

  Utdelning

  Efter ansökan, löpande under året

  Mer information

  Skånes Föreläsningsföreningars Intresseorganisation

 • Föreningsbidrag inom miljö

  Vem kan söka?

  Ideella miljö- och naturvårdsföreningar i Skåne med ett regionalt verksamhets- och upptagningsområde och med en aktiv verksamhet. Barn- och ungdomsverksamhet tas det särskild hänsyn till.

  Summa

  Totalt 900 000 kronor per år

  Mer information

  Region Skånes föreningsbidrag

 • Kanalisationsstöd – Statligt stöd för IT-infrastruktur

  Syfte

  I Skåne ansvarar Region Skåne för handläggande av kanalisationsstödet, en statlig stödform för bredbandsutbyggnad på landsbygden.

  Vem kan söka?

  Kanalisationsstödet är ett landsbygdsstöd och stöd utgår endast till projekt där den betydande delen av de hushåll och/eller arbetsplatser som får tillgång till kanalisationen är bosatta på landsbygden. Med landsbygd räknas boende i orter som är mindre än 200 invånare.

  Bidrag kan gå till grävning av dike och anläggande av tomrör (kanalisation) för framtida anläggande av IT-infrastruktur. Bidrag kan dock inte utgå till fiber eller någon annan form av aktiv utrustning.

  Mer information

  Kanalisationsstöd – Statligt stöd för IT-infrastruktur

 • Kommunala samverkansmedel för lokala folkhälsosatsningar

  Syfte

  Stötta projekt som syftar till att hitta nya lösningar på hur vi tillsammans kan utveckla Skåne.

  Vem kan söka?

  Idéburna organisationer och kommuner i Skåne

  Summa

  Cirka 1,5 miljoner. Maxbelopp att söka är 250 000 kronor.

  Utdelning

  En gång per år

  Mer information

  Samverkansmedel idéburen sektor

 • Kultur i vården-projekt

  Syfte

  Ska bidra till ökad medvetenhet och kunskap om kulturens betydelse för en god hälsa och vård. Kultur i vården-projekt medverkar även till ökad tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet. Kultur ska vara en naturlig del inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg, lika självklart som mat och medicin.

  Bidraget ska göra det möjligt att testa nya idéer, arbetsmetoder och samarbeten för att på så sätt utveckla området. Stöd kan ges till projekt som vill skapa en hållbar organisation och struktur för kultur i vården-arbetet. Det finns även möjlighet att söka medel för forskning eller utvärdering av kultur i vården-insatser.

  Vem kan söka?

  I första hand hälso- och sjukvården eller kommunernas socialförvaltningar i samarbete med kulturförvaltningen. Målgrupperna är främst äldreomsorgen, psykiatrin eller barn- och ungdomssjukvården. Projekten ska genomföras i ett nära samarbete och ömsesidigt utbyte mellan vården och professionella kulturaktörer. Kulturaktörer kan därför vara medsökande.

  Summa

  450 000 kronor 2017

  Utdelning

  Löpande under året

  Mer information

  Kultur i vården-projekt

 • Miljövårdsfonden

  Syfte

  Stötta projekt som vårdar och utvecklar natur- och kulturmiljön i Skåne, och som bidrar till en ekologiskt hållbar utveckling, i enlighet med miljöstrategiskt program för Region Skåne.

  Vem kan söka?

  Organisationer, kommuner, högskola, universitet, enskild person eller företagare.

  Summa

  500 000 kronor

  Utdelning

  En gång/år

  Mer information

  Region Skånes miljövårdsfond

 • Bidrag till nationella minoriteters kulturverksamhet

  Syfte

  För att främja och stärka de nationella minoriteternas möjlighet att behålla sina kulturella rötter och språk.

  Vem kan söka?

  Nationella minoriteters organisationer och föreningar.

  Summa

  Cirka 300 000 kronor 2017.

  Utdelning

  Löpande under året.

  Mer information

  Bidrag till nationella minoriteters kulturverksamhet

 • Skånska utvecklingsmedel för biogas

  Syfte

  Utvecklingsmedel för att stödja insatser som bidrar till att uppnå målen i Skånes färdplan för biogas.

  Vem kan söka?

  Organisation, kommun, högskola, universitet, enskild person eller företagare som har eller ämnar skriva på Skånes färdplan för biogas kan söka.

  Utdelning

  Löpande under året

  Mer information

  Skånska utvecklingsmedel för biogas

 • Skånskt klimatutbildningsbidrag

  Syfte

  Att stödja olika former av lärande kring frågor om klimat och klimatförändringar. Ämnen med starka kopplingar till klimatfrågan såsom energi och transporter räknas också.

  Vem kan söka?

  Bidraget kan sökas av skolor och föreningar för att arrangera klimatutbildningsaktiviteter för barn och unga upp till 18 år eller årskurs 3 för gymnasieskolor.

  Summa

  Upp till 10 000 kr per klass/förening

  Utdelning

  Löpande

  Mer information

  Klimatsamverkanskane.se

 • Social investeringsfond för Skåne

  Syfte

  Att inleda ett förebyggande arbete för att bryta negativa händelseförlopp i livet hos barn och ungdomar.

  Vem kan söka?

  Alla verksamheter inom Region Skåne samt primärkommuner, ideella föreningar/företag, näringsliv, institutioner. En förutsättning för att erhålla medel är att det finns en samverkan mellan en verksamhet inom Region Skåne och en utomstående part.

  Summa

  10 miljoner kronor

  Utdelning

  Kontinuerligt under året

  Mer information

  Social investeringsfond för Skåne

 • Statsbidrag för insatser mot hiv/STI

  Syfte

  Statliga medel som fördelas av Region Skåne. Förebyggande insatser i enlighet med den Nationella strategin mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar.

  Vem kan söka?

  Landsting och kommuner samt ideella organisationer.

  Summa

  Cirka 15 miljoner kronor

  Utdelning

  En gång/år

  Mer information

  Statsbidrag för insatser mot hiv/STI

 • Studieförbund

  Syfte

  Studieförbunden är viktiga aktörer i kulturlivet och bidrar med bland annat kompetens, breda nätverk och kontakter. Region Skåne ser det som en viktig uppgift att se till att denna verksamhet synliggörs och utvecklas.

  Vem kan söka?

  Studieförbund i Skåne. Bidraget fördelas enligt en modell som basers på antal studietimmar i genomsnitt de senaste två åren samt unika deltagare och proportionerligt i förhållande till studieförbundens studiecirkelverksamhet i de skånska kommunerna.

  Summa

  Cirka 28 miljoner kronor 2016

  Utdelning

  1 gång om året

  Mer information

  Bidrag till studieförbund

 • Stöd till länsövergripande verksamhet

  Syfte

  Stimulera, stödja och utveckla Skånes idéburna organisationer och föreningar i enlighet med överenskommelsen mellan Region Skåne och den idéburna sektorn.

  Vem kan söka?

  Organisationer och föreningar med en regional verksamhet/inriktning, som i princip tillhör en riksorganisation.  

  Bidrag utgår inte till enskilt projekt inom enskild kommun. 

  När söker man?

  Ansökan för bidrag 2017 avslutad. Ansökan för bidrag 2018 har inte påbörjats än.

  Utdelning

  1 gång/år

  Kontakt

  Contact

  Mer information

  Allmänna riktlinjer och kriterier samt handläggsrutiner

  Överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och den idéburna sektorn i Skåne 2010-2014

 • Stöd till ungdomsorganisationer

  Syfte

  Främja barns och ungdomars demokratiska fostran, jämställdhet mellan könen och jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

  Vem kan söka?

  För att vara bidragsberättigad måste organisationen ha minst 300 medlemmar mellan 7 och 25 år. Lokalavdelningar ska finnas i minst sex kommuner i Skåne. Distriktsorganisationen ska också kunna redovisa minst 150 regionala deltagardagar per år.

  Ansökan görs för verksamhetsstöd. Beviljade bidrag för 2017 bygger på 2015 års verksamhet.

  När söker man?

  Sista ansökningsdag för ansökan om bidrag för 2017 var 30 september 2016. Ansökningsperiod för bidrag för 2018 ännu inte bestämt.

  Utdelning

  1 gång/år

  Kontakt

  Contact

 • Subventioner och arrangörsstöd för scenkonst

  Syfte

  Ge arrangörsstöd och subventioner till teater-, dans- och nycirkusföreställningar inom förskolan, grundskolan och gymnasieskolan.

  Vem kan söka?

  Förskolor, skolor, teaterföreningar och andra arrangörer.

  Summa

  Mellan 27-50 procent av kostnaden för gaget, dock högst 25 000 kronor

  Utdelning

  Löpande under året

  Mer information

  Riksteatern Skåne

 • Utvecklingsbidrag kultur

  Syfte

  Främja utveckling enligt de mål och värderingar som kommer till uttryck i Regional kulturplan för Skåne. Stimulera och stödja regionens kulturliv och bidra till ett brett kulturutbud för invånare och besökare.

  Vem kan söka?

  Ideella eller ekonomiska föreningar, organisationer, kommuner, bolag, stiftelser. Barn och unga är en prioriterad målgrupp.

  Summa

  7,2 miljoner kronor under 2017

  När söker man?

  Ansökningsperiod är 9 januari till 1 februari samt 21 augusti till den 15 september 2017. 

  Utdelning

  Två tillfällen per år. Särskilda, tematiska utvecklingsinsatser kan även utlysas vid andra tillfällen under året.

  Beslut

  27 mars respektive 30 oktober 2017. 

  Mer information

  Utvecklingsbidrag kultur

 • Verksamhetsbidrag kultur

  Syfte

  Främja utveckling enligt de mål och värderingar som kommer till uttryck i Regional kulturplan för Skåne. De verksamheter som beviljas bidrag ska tillsammans bidra till ett kulturutbud med bredd och spets för medborgarna i Skåne, som både är geografiskt spritt och representerar olika konst- och kulturområden.

  Vem kan söka?

  Kulturinstitutioner/-organisationer i Skåne som bedriver en etablerad, mångsidig och kontinuerlig verksamhet på professionell nivå samt som har väsentlig betydelse för regionens kulturliv.

  Summa

  Cirka 360 Mkr 2017

  Utdelning

  En gång/år

  Mer information

  Verksamhetsbidrag

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter