Förord

Region Skåne ansvarar för uppföljningen av det regionala utvecklingsarbetet. Vi följer upp målen i utvecklingsstrategin och gör statistiska analyser över Skåne utveckling. ”Hur har det gått i Skåne?” sammanställs årligen för att följa upp hur Skåne utvecklats utifrån ett antal utvalda indikatorer.

I samband med aktualiseringen av Skånes regionala utvecklingsstrategi – det öppna Skåne 2030 formades en gemensam målbild och framtidsvision om hur vi vill att Skåne ska utvecklas fram till 2030. För att förverkliga målbilden har fem prioriterade ställningstagande pekats ut; Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet, Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor, Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur, Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster och Skåne ska vara globalt attraktivt. Idag bidrar Skånes befolkning, kommuner, näringsliv, universitet och högskolor samt organisationer med olika arbetsinsatser och investeringar för att utveckla Skåne mot målet.

Det är attraktivt att både bo, besöka och verka i Skåne. Att Skåne nu har en befolkning på mer än 1,3 miljoner invånare där både inflyttning och födelsetalen har ökat, indikerar på att Skåne ses som en attraktiv plats att bosätta sig på. Besöksnäringen fortsatte att växa under 2014 och nyföretagandet i länet var det tredje högsta i landet under 2014. Tillgängligheten till arbetsplatser i Skåne är särskilt god i stora delar av västra Skåne. Området kring Hyllie station når nästan en miljon arbetstillfällen inom en timme med kollektivtrafik. 

Utbildningsnivån i Skåne är hög. Skåne ligger på tredjeplats i landet avseende andelen invånare med eftergymnasial utbildning. Trots detta kommer Idag alltför få in på gymnasiet i Skåne och antalet som fullföljer gymnasieutbildningen ligger under rikssnittet. Sysselsättningsgraden i Skåne är den lägsta i riket och många står utanför arbetsmarknaden. Skånes utveckling går i många aspekter framåt men det finns fortfarande utmaningar och områden där insatser krävs för att närma sig den gemensamma målbilden. 

Genom att identifiera både utmaningarna och styrkor kan vi tillsammans bana väg för det öppna Skåne 2030. Med ett öppet Skåne som framtidsbild formar vi framtidens attraktiva region där livskvaliten är hög och tillgängligheten är god för boende, företagare och besökare. 

signatur Mikael Stamming

Mikael Stamming
Direktör regional utveckling, Region Skåne